Artikkelen er over to år gammel, og innholdet kan være utdatert.

Statens vegvesen varsler med hjemmel i plan- og bygningslovens § 11-12, oppstart av arbeid med sluttføring av kommunedelplan og konsekvensutredning for E6 fra Åsen nord gjennom Levanger kommune til kommunegrensen til Verdal.

Planprogram

Samtidig varsles det med hjemmel i plan- og bygningslovens §§ 4-1 og 11-13 om offentlig ettersyn av planprogram.

Planprogrammet er utlagt til gjennomsyn og er tilgjengelig på kommunens nettside. 

Plangrenser med alternative veglinjer E6 Åsen nord–Mære
Plangrenser med alternative veglinjer for E6 Åsen nord–Mære. Kart illustrasjon: Statens vegvesen

Statens vegvesen startet i 2015 opp arbeidet med å utarbeide kommunedelplaner for prosjektet ny E6 på strekningen Åsen–Mære. Planområdet berørte i utgangspunktet kommunene Levanger, Verdal, Inderøy og Steinkjer. Trase har blitt vedtatt i alle kommunene bortsett fra for Levanger og Verdal. For Verdal pågår det en egen prosess for å avklare endelig valg av trase og prinsippløsning for kryss.

Revidert forslag til planprogram viser planområde med foreløpig aktuelle traséer for ny E6 på strekningen fra Ronglan til Rinnan, ved kommunegrensa til Verdal kommune.

Formålet med planarbeidet er finne optimal framtidig sammenhengende trasé for ny E6 som vil knytte Trondheim og Steinkjer, og områdene mellom, sammen til en mer integrert bo- og arbeidsmarkedsregion. Samtidig vil planen se nærmere på lokalvegsystemet, gang- og sykkelveger på strekningen, og vise hvilke virkninger ny veg vil ha på samfunn og miljø. Planprogrammet beskriver aktuelle alternativer og konsekvenser som skal utredes i det videre planarbeidet – disse baserer seg på foregående utredninger, men alternativ øst skal gjennomgås og utredes på nytt. Siden forrige runde er målene for prosjektet revidert, og disse skal legges til grunn for vurdering og sammenligning av alternativer.

Innspill

Uttalelser til planprogrammet eller innspill til planarbeidet, sendes innen onsdag 10. mars 2021 til:

  • eller med post til: Statens vegvesen, Postboks 1010 Nordre Ål, 2605 LILLEHAMMER

Digitalt folkemøte

Statens vegvesen inviterer til digitalt folkemøte om planleggingen av vegstrekningen onsdag 10. februar kl. 18:00. På grunn av korona-situasjonen holdes folkemøtet på nett, og mer informasjon om møtet og link til dette vil legges ut på prosjektets hjemmeside og på Levanger kommunes hjemmeside i god tid før møtet. Vi ønsker alle velkommen til å være med på dette møtet. Ved behov, kan det bli aktuelt med et nytt møte før fristen for innspill utgår. 

Eventuelle spørsmål kan rettes til prosjektleder Torstein Ryeng, e-postadresse:

Aktuelt for fylke(r): Trøndelag