To måneder før kontraktsfrist er midlertidig skred- og erosjonssikring av E6 Langnesberga ferdig og strekningen kan gjenåpnes for ordinær trafikk.

Det eneste som gjenstår er ny asfalt og veimerking som vil bli gjennomført i løpet av september. I tilknytning til dette arbeidet blir det trafikkregulering, men ikke stengt vei. 

Det er blant annet montert omfattende faggjerder på strekningen. Bildet viser monterte fanggjerder. Foto: Statens vegvesen.
Det er blant annet montert omfattende faggjerder på strekningen. Foto: Statens vegvesen.

Omfattende arbeid 

Årsaken til arbeidene er flere skredhendelser og nedfall fra bergskjæringene påstrekningen langs E6 og Snåsavatnet mellom Snåsakroa og Oldervika. 
 
– Prosjektet har vært en utførelsesentreprise og omfatter sikring av eksisterende bergskjæringer, sikring mot skred med 700 meter steinspranggjerder og utbedring av cirka 1400 m2 av veifyllingen mot Snåsavatnet, sier byggeleder Per Fladvad i Statens vegvesen. 
 
Selv om området var grundig kartlagt og det var lagt stor vekt på planlegging vil det for slike skred- og erosjonssikringsprosjekt alltid være usikkerhet knyttet til at man først får full oversikt når den faktiske gravingen i veifylling og arbeidet i fjellskjæringene starter. 
 
– Heldigvis har vi ikke møtt på store uventede hindringer, samtidig som det er grunn til å gi hovedentreprenør Nordisk Fjellsikring og underentreprenør Austad Maskinstasjon annerkjennelse for en god faglig jobb, effektiv gjennomføring og godt samarbeid med Statens vegvesen,understreker Fladvad. 

Honnør til trafikanter og nærmiljø 

Prosjektet krevde kvelds- og nattestenging av E6 på denne strekningen fra og med arbeidene startet 26. april. Fra og med da har trafikk vært skiltet og ledet via fylkesvei 17 og fylkesvei 760 når strekningen har vært stengt kveld og natt.

– Stengingen med dårlige omkjøringsalternativer har vært krevende for nærmiljø, lokalt næringsliv, gjennomgangsreisende og næringstransportene, men etter litt utfordringer innledningsvis har dette gått greit. Ikke minst har det vært en belastning for de som bor langs omkjøringsveiene som har fått betydelig større trafikk. Vi vil gi en stor takk for tålmodigheten til dem alle, sier Fladvad.  

Midlertidig skredsikring er forutsetning for tunnel 

Arbeidene som er gjort er vurdert av Statens vegvesen som midlertidige sikringstiltak, da en tunnelløsning er ansett som den eneste permanente løsningen. 
 
– Det er viktig å understreke at disse midlertidig sikringstiltakene uansett måtte gjøres, da de er en forutsetning for et eventuelt tunnelprosjekt. Fjellskjæringene og veifyllingen var så dårlige at det ikke er mulig å bygge tunnel før disse sikringstiltakene var fullført, presiserer Fladvad 

Tunnelløsning er ikke inne i gjeldende Nasjonal transportplan. 

– Det eneste vi kan si sikkert er at strekningen er tryggere nå enn før disse midlertidige sikringstiltakene ble utført, avslutter Fladvad. 

Mer informasjon om prosjektet:

På prosjektets nettside finner du mer informasjon om arbeidet som er gjort:

Aktuelt for fylke(r): Trøndelag