Artikkelen er over ett år gammel, og innholdet kan være utdatert.

Statens vegvesen samarbeider nå med entreprenør for å planlegge oppstarten og gjennomføringen av skredsikringstiltakene for E6 Langnesberga.

Etter flere nedfall og skred fra bergskjøringene langs E6 og Snåsavatnet mellom Snåsakroa og Oldervika skal denne strekningen skredsikres.

Bilde fra tidligere skred på strekningen tatt med drone ovenfra. Foto: Statens vegvesen/Hanne Bye Hauge.
Bilde fra tidligere skred på strekningen. Foto: Statens vegvesen/Hanne Bye Hauge.

Dialog med berørte

– Vi har stor respekt for at disse arbeidene har konsekvenser for nærmiljø, næringstransporter og lokalt næringsliv. For å skape forståelse for arbeidene og informere godt i forkant er vi i dialog med både næringsliv, kommunene som er berørt og Trøndelag fylkeskommune, sier seksjonssjef Jan Arild Johansen i Statens vegvesen.

For å få gjennomført skredsikringstiltakene må vegen stenges for å sikre rask og forsvarlig anleggsgjennomføring, samtidig som sikkerheten til de som utfører jobben og trafikksikkerheten til trafikantene sikres.

– Jo kortere stenging per dag jo lengre vil anleggsgjennomføringen strekke seg ut i tid, understreker Johansen.

Arbeider for å begrense konsekvenser og raskere gjennomføring

– Sammen med entreprenør Gjerden Fjellsikring AS jobber vi nå med tiltak for å begrense konsekvensene og at arbeidene kan gjennomføres så raskt som mulig, samtidig som sikkerheten ivaretas for trafikanter og de som skal utføre skredsikringsarbeidene. Vi kan allerede nå si at det ikke blir stopp i anleggsdriften i sommer og entreprenør vil jobbe kontinuerlig til kontrakten er fullført. Det er også klart at det ikke blir nattestenging natt til søndager, sier byggeleder Per Fladvad.

Det blir oppstart av arbeidene i uke 17.

- Vi vil komme med mer informasjon rett etter påske om dato for anleggsstart og anleggsgjennomføring, sier Fladvad.

Midlertidige sikringstiltak

Arbeidene som skal gjøres er vurdert av Statens vegvesen som midlertidige sikringstiltak, da en tunnelløsning er ansett som den permanente løsningen.

Tunnelløsning er ikke inne i gjeldende Nasjonal transportplan.

Dette skal gjøres

Følgende arbeider skal gjøres for å midlertidig skredsikre strekningen:

  • Prosjektet er en utførelsesentreprise.
  • Målet er å bedre forholdene på strekningen med tanke på trafikksikkerhet og fremkommelighet. 
  • E6 har på denne strekningen en fartsgrense på 80 km/t og en gjennomsnittlig årsdøgntrafikk på 2400 kjøretøy (2400 kjøretøy i døgnet).
  • Oppdraget omfatter sikring av eksisterende bergskjæringer og sikring mot skred med 700 meter med steinspranggjerder.
  • Erosjonssikringen omfatter ca. 1400 m2 av vegfyllingen mot Snåsavatnet.
  • Det er mål om oppstart av arbeidene etter påske og fristen for ferdigstilling er 31. oktober 2023.
  • Trafikkavviklingen under anleggsperioden blir at E6 stenges fra klokken 18:00 til 06:00 neste dag. Trafikk skiltes og ledes via fylkesvei 17 og fylkesvei 760.
  • Det blir ikke arbeid natt til søndager, så da blir E6 åpen fra 06:00 lørdag til 18:00 søndag i anleggsperioden.

Mer informasjon:

Prosjektside: E6 Langnesberga | Statens vegvesen

Aktuelt for fylke(r): Trøndelag