Artikkelen er over ett år gammel, og innholdet kan være utdatert.

Statens vegvesen ber om innspill på tiltak og søknad om dispensasjon fra kommuneplanen ved Tunnsjøelvbrua i Namsskogan kommune.

Som et ledd i det store utbedringsprsosjektet E6 Grong-Nordland grense har Statens vegvesen behov for å gjøre flere tiltak langs E6 i området ved Tunnsjøelvbrua. Det skal blant annet bygges  bussholdeplass og det er behov for flytting av kryss og avkjørsler slik at de tilfredstiller krav til standard for ny E6. 

Etaten søker derfor om dispensasjon fra LNF-formålet og forbudet mot tiltak i 100-metersbeltet langs vassdrag i kommuneplanens arealdel (Namsskogan kommune). Se vedlagte dokumetner nede på denne siden. 

Ta gjerne kontakt med oss om du har spørsmål angående saken

  • Planleggingsleder Dröfn Helgadóttir, 
    • tlf: 71 27 41 86
  • Prosjektleder Harald Inge Johnsen,
    • tlf: 915 12 885

Naboer og gjenboere som mottar nabovarsel kan sende skriftlige merknader innen 2 uker etter at de har mottatt nabovarselet. Merknader merkes med saksnummer: 22/50065 og sendes til

  • Statens vegvesen, Postboks 1010 Nordre Ål, 2605 Lillehammer, eller
  •  

Dokumenter