Vil du hjelpe oss?

Vi skal forbedre nettsidene våre om veiprosjekter og trenger folk som kan teste sidene. Meld interesse for å være testperson her.

Denne planen regulerer ca. 1 km ny E6 ved krysset mellom E6 og fv. 17 på Asphaugen, like nord for Steinkjer.

Strekningen er en del av stamvegrute 7, E6 mellom Ranheim og Fauske. Krysset mellom E6 og fv. 17 er et viktig knutepunkt i Nord‐Trøndelag. Fv. 17 går videre til Namsos, og fortsetter helt til Bodø.

Det er generell stor trafikk, høy tungtrafikkandel, samt dårlig standard på vegen i det aktuelle området i dag. Det er derfor et stort behov for å bygge ny E6 i området. I tidligere kommunedelplan, var det som følge av konsekvensutredningen, lagt inn rundkjøring i krysset mellom E6 og fv. 17, men løsningen ble avvist av Vegdirektoratet og det ble derfor endret til T‐kryss.

Omregulerer kryss

Gjeldende kommunedelplan og reguleringsplan for «E6 Selli–Asphaugen–Trøa» (vedtatt 25.05.16) har utbedret flere trafikksikkerhetsproblem med dagens E6. I etterkant er regelverket endret, slik at det åpner for å etablere rundkjøringer på stamveger. Derfor er T‐krysset i denne planen omregulert til rundkjøring. Vedtatte plandokumenter kan lastes ned fra denne siden, se under "Last ned ", nederst på siden.

Viderefører hovedprinsippene

I reguleringsplan for «E6 Selli–Asphaugen–Trøa» er E6 planlagt som tofeltsveg med midtdeler sør for kryss med fv. 17, og tofeltsveg uten midtdeler nord for krysset. Hele strekningen har dimensjonerende fartsgrense 90 km/t. Dette videreføres i dette planforslaget.

Dette planforslaget viderefører hovedprinsippene fra reguleringsplanen for «E6 Selli–Asphaugen–Trøa» fra 2016, men endrer T‐krysset mellom E6 og fv. 17 til rundkjøring. Lokalveg/gammel E6 og gang‐ og sykkelveg i området blir endret som følge av denne omleggingen, og lokalvegen blir koblet på stamveg‐systemet med egen arm østover i rundkjøringen.