Prosjektet E6 Soknedal innebærer bygging av 6,5 kilometer ny E6.

Utlysning i DOFFIN.

Prosjektet består av

 • Soknedalstunnelen, inkludert elektro, på 3,6 kilometer (tunnelklasse C og tunnelprofil T10,5).
 • Ca. 2,9 kilometer ny E6, dimensjoneringsklasse H5.
 • Toplanskryss i Soknedal sentrum.
 • To E6-bruer.
 • Ca. 1,7 kilometer lokalvegsystem med to bruer.
 • Kollektivterminal med parkeringsplasser.
 • Øvrig tilhørende infrastruktur og sideanlegg.

Entreprisen innebærer også forsterkning av eksisterende betongmur, jordnagling og bygging av betongmurer og tørrmurer. Alt av tilhørende infrastruktur og sideanlegg, herunder komplette elektroarbeider i tunnel og belysningsanlegg for E6, inngår også i entreprisen.

Ny E6 skal bygges delvis i urørt sidebratt terreng og delvis i eksisterende E6-trase.

Kontraktstypen er enhetspriskontrakt. Statens vegvesen har utført byggeplanleggingen. Prosjektets byggetid er beregnet til om lag tre år.

Hovedmengder (ca.)

 • Masseflytting jord ca. 940 000 pfm3
 • Masseflytting fjell ca. 220 000 pfm3
 • Masseflytting fjell fra tunnel ca. 340 000 pfm3
 • 5 stk. betongbruer ca. 6 900 m2
 • Portaler ca. 120 m
 • Asfaltmengde ca. 23 000 tonn
 • Forsterknings- og bærelag av kult/pukk ca. 145 000 m3
 • Drens- og overvannsledninger ca. 24 350 m
 • Hvelv av sprøytebetong ca. 48 000 m2
 • Veggelementer av betong ca. 26 000 m2
 • Teknisk bygg i dagen 3 stk.
 • Tekniske bygg i tunnel 4 stk.

 

E6 Soknedal