Prosjektet omfatter bygging av ny to-/trefelts veg på den 6,5 km lange strekningen mellom Vindåsliene og Korporalsbrua i Midtre-Gauldal kommune.

Mål for prosjektet

  • Økt trafikksikkerhet
  • Redusert reisetid og bedre framkommelighet

Beskrivelse av vegtraséen med tunnel

Fra Vindåsliene legges ny E6 vest for Sokna og dagens trasé. Fra nord for Fossum bru følger ny E6 dagens trasé frem mot sentrum. I Soknedal legges vegen utenom sentrum og ned mot Sokna. Sør for sentrum kommer et toplanskryss med avkjøring til Soknedal. Nord for sentrum vil ny E6 gå i ny bru over Sokna før vegen fortsetter inn i en 3,6 km lang tunnel. Tunnelen vil komme ut i dagen 500-600 m sør for Korporalsbrua.

Lokalt ved Soknedal sentrum vil trafikksikkerheten og miljøforholdene bli langt bedre med denne vegutbyggingen. Også på de tilstøtende strekningene på dette prosjektet vil utbyggingen gi langt bedre trafikksikkerhet og fremkommelighet.

Dagens E6 beholdes for lokaltrafikk og gang- og sykkeltrafikk. Ny E6 blir om lag en kilometer kortere enn dagens E6.

Se kart og illustrasjoner nederst på siden.

Slik blir ny E6 i Soknedal.

 

video

Elementer i prosjektet

  • Soknedalstunnelen, 3,6 kilometer
  • Ca. 2,9 kilometer ny E6 i dagen
  • Toplanskryss i Soknedal sentrum
  • To E6-bruer
  • Ca. 1,7 kilometer lokalvegsystem med to bruer
  • Kollektivterminal med parkeringsplasser
  • Øvrig tilhørende infrastruktur og sideanlegg

Reguleringsplaner

Reguleringsplanene prosjektet baserer seg på, finner du hos Midtre Gauldal kommune.

Kryss av for "Arealplaner" opp til venstre, deretter "Reguleringsplan gjeldende". Zoom inn til riktig område i kartet og dobbeltklikk. Til venstre vil du da få opp gjeldende plankart og planbestemmelser.

Dagens situasjon

Dagens E6 på strekningen er en tofelts veg med generelt lav standard, stedvis nedsatt fartsgrense og som går gjennom tettstedet Soknedal. Midtrekkverk mangler. Vegen er ulykkesbelastet og oppfyller ikke dagens krav til vegstandard for riksvegnettet.

Gjennomsnittlig trafikkmengde per døgn (årsdøgntrafikk - ÅDT) på strekningen varierer fra 4500 til 5000 (tall fra 2012).

© NVDB, Geovekst, kommunene og Open Street Map contributors (utenfor Norge)

Gå videre

E6 Soknedal