Statens vegvesen vil i henhold til plan- og bygningslovens §§ 3-7, 4-1 og 12-8, og i samarbeid med Saltdal kommune, starte detaljregulering av E6 mellom Sørelva og Borkamo. Reguleringen vil også omfatte deponiområder.

Hensikten med reguleringen er å legge til rette for utbedring av den ca. 20 km lange strekningen av E6 mellom Saltfjellet og Saltdalen. Planleggingen tar utgangspunkt i vedtatt detaljplan fra 1994. Det legges opp til utbedring etter dagens E6-trasé med mindre lokale omlegginger. Ved Storjord foreslås omlegging med ny bru over Junkerdalselva nedstrøms dagens bru. De planlagte tiltakene kan ha vesentlige virkninger for miljø, naturressurser og samfunn, og kommunen har avgjort at detaljreguleringen skal behandles etter forskrift om konsekvensutredning. Det er derfor utarbeidet forslag til planprogram som grunnlag for videre planlegging.

Planprogrammet sendes på høring og legges ut til offentlig ettersyn fra 20. februar til 7. april 2014 på følgende steder:

  • som vedlegg til denne siden, se under "Last ned"
  • Saltdal kommune, rådhuset, 8250 Rognan
  • Saltdal turistsenter, Storjord, 8255 Røkland
  • Statens vegvesen Region nord, Dreyfushammarn 31, 8002 Bodø

Det tas sikte på å holde et åpent informasjonsmøte om planleggingen. Tid og sted blir annonsert seinere.

Eventuelle innspill og uttalelser sendes til

  • Statens vegvesen Region nord, Postboks 1403, 8002 Bodø eller
  • e-post: innen 7. april 2014.

Spørsmål kan rettes til

  • Statens vegvesen Region nord v/ Roar Andersen tlf. 75 55 27 95, eller e-post
Aktuelt for fylke(r): Nordland