Planstrekningen er en av 3 delstrekninger på den ca. 20 km lange parsellen av E6 mellom Sørelva og Borkamo.

Konsekvensutredningen omfatter vurderinger av det planlagte tiltakets virkninger på reindriften både i bygge- og driftsfasen.

Detaljregulering av strekningen Hestbrinken–Borkamo ble vedtatt av Saltdal kommune 09.11.2017.

Planer