Planstrekningen er en av 3 delstrekninger på den ca. 20 km lange parsellen av E6 mellom Sørelva og Borkamo.

Saltdal kommune har 17.06.2015 vedtatt detaljregulering for den ca. 5,2 km lange vegstrekningen av E6 mellom Viskis og krysset med riksveg 77. 

Planer