Forslag til detaljregulering for E6 Megården–Sommerset er nå ute til offentlig ettersyn/høring.

Forslaget er utarbeidet av Statens vegvesen i samarbeid med Sørfold kommune. Statens vegvesen er ansvarlig for saksbehandlingen fram til oversendelse til kommunen til politisk vedtak. Vi ber med dette om merknader til planforslaget.

Beskrivelse av prosjektet

Ny E6 på strekningen Megården-Sommerset skal gi en mer fremkommelig og trafikksikker vei gjennom Sørfold kommune.

Høring/offentlig ettersyn

Planforslaget sendes på høring i tiden 07.07.2023 – 15.09.2023. Plandokumentene kan du finne her:

Merk! Det gis ikke noen utsatt høringsfrist og det er derfor viktig å komme med merknader innen høringsfristens utløp. Merknader som ikke kommer innen høringsfristens utløp vil ikke bli vurdert videre.

Åpent møte

Statens vegvesen inviterer til åpent møte i forbindelse med offentlig ettersyn/høring.

  • Sted: Kommunestyresalen Sørfold kommune, Straumen
  • Tid: Onsdag, 16.08.2023, kl. 18.00 – 20.00

Merknader

Merknader til planforslaget må merkes med arkivsaksummer 21/67603 og sendes skriftlig enten som e-post eller brev. Eventuelle merknader til planforslaget må være skriftlige og sendt innen 15.09.2023 til:

  • Epost:  
  • Brev: Statens vegvesen, Pb. 1010 Nordre Ål, 2605 Lillehammer.

Aktuelt regelverk

Dette varselet er sendt ut i samsvar med plan- og bygningsloven § 12-10. Planen blir utarbeidet etter §§ 12-3 og 3-7.

Ta gjerne kontakt

Hvis du har spørsmål om planarbeidet, kan du kontakte Statens vegvesen:

  • Steinar Livik, prosjektleder på telefon 75 11 48 22 eller e-post
  • Stefan Kersting, planleggingsleder, på telefon 75 58 61 30 eller e-post