Detaljregulering for E6 Megården–Sommerset ble vedtatt av Sørfold kommune 14. desember 2023.

Vedtatte plandokumenter og tilhørende grunnlagsdokumentasjon finner du i listen nedenfor. 

Planforslag

Planprosess

Fagrapporter naturfare 

Tegninger

Konsekvensutredning

Geotekniske rapporter

Geologiske rapporter

Hydrologiske rapporter

ROS og beredskap

Rapport fremmede arter

Planer