Artikkelen er fra 2015, og innholdet kan være utdatert.

E6 Olsborg–Heia, delstrekning 1 Solør–Skardelva

Det kom inn 21 merknader under 1. gangs høringa. Vi har etter endt høringsfrist merknadsbehandlet disse, og i den sammenheng gjort moen mindre justeringer på plankart og i bestemmelser. Justeringene gjelder i hovedsak endring av grenser mellom areal avsatt til formål veggrunn og formål landbruk (LNFR). I tillegg er det lagt inn en ny hensynssone for kulturmiljø etter anmodning fra Kulturetaten i Troms Fylkeskommune.

Vi kan for øvrig melde at vi tar til følge merknader angående ønske/behov for belysning på utvidet skulder mellom Solør og Vårmoen. Antallet bussholdeplasser er videre oppjustert etter vurdering av merknader, det er nå regulert inn syv bussholdeplasser mot fem i første høringsutkast. Kommentarer til samtlige merknader finner dere i revidert planbeskrivelse (s. 41–51).

Reviderte plandokumenter

Reviderte plankart, illustrasjonshefte og planbeskrivelse med bestemmelser samt notat som viser utsnitt av plankart der det er gjort endringer, finner dere under Reguleringsplaner

Merknader

Frist for tilbakemelding til endringer i reguleringsplankart og bestemmelse (gjelder kun det som er endret etter 1. gangs høring), settes til 31.12.15.

Kontaktperson i Statens vegvesen: Martha Kårevik Stalsberg, tlf 48095786 e‐post:

Eventuelle merknader til planforslaget må være skriftlige og sendt innen 31.12.2015 til: Statens vegvesen Region nord, Postboks 1403,8002 Bodø eller firmapost‐ eller

Aktuelt for fylke(r): Troms og Finnmark