Artikkelen er fra 2017, og innholdet kan være utdatert.

I samarbeid med Målselv og Balsfjord kommune, og i henhold til plan og bygningslovens §§ 3-7 og 12-10 legger Statens vegvesen ut to detaljreguleringsplaner for E6 Olsborg–Heia ut på offentlig ettersyn.

  • Forslag til detaljregulering for delstrekning 2 Olsborg-Solør, Målselv kommune
  • Forslag til detaljregulering for delstrekning 3 Skardelva-Heia/Myre i Målselv og Balsfjord kommune

Forslag til detaljreguleringsplaner legger til rette for breddeutvidelse og justering av veglinja.

For delstrekning 2 Olsborg–Solør legges det ut to alternative versjoner for veglinje og plankart, der alternativ 1 omfatter en plan for forbikjøringsfelt mellom Høgtun og Sollia, alternativ 2 omfatter en plan uten forbikjøringsfelt. Det vil bli tatt stilling til hvilket av de to alternativene som skal gå videre til vedtak etter at høringsperioden er avsluttet. På delstrekning 2 er det regulert for ca 4 km sammenhengende gang- og sykkelveg.

I detaljregulering for delstrekning 3 Skardelva–Heia /Myre reguleres det for fullkanaliserte kryss til fv. 857 (Øverbygd), fv. 296 (Sagelvvatn) og Heia rasteplass. Det tilrettelegges for samlokalisering av hovedrasteplass og bussholdeplass med omstigning til Øverbygd. Utover dette reguleres det for mindre justeringer på veglinja.

Planforslagene består av plankart, planbeskrivelse, planbestemmelser, ROS analyser og vedlegg som temarapporter og påkrevde utredninger. Se vår nettside for komplett oversikt over dokumenter og vedlegg til hver av planene.

Planforslaget sendes på høring og legges ut til offentlig ettersyn i tiden 07.04.17- 31.05.17.

Planforslaget er tilgengelig

  • som vedlegg til nederst på denne siden, se under "Last ned",
  • Målselv kommune, rådhuset og
  • Statens vegvesen, Region nord, Mellomvegen 40, 9000 Tromsø

Merknader

Eventuelle merknader til planforslaget må være skriftlige og sendt innen 31. mai 2017 til:

  • Statens vegvesen Region nord, Postboks 1403,8002 Bodø eller

Folkemøte

Det vil bli avholdt folkemøte i Takelvdalen grendehus, Målselv den 20. april kl. 18:00-20:00.

Kontaktpersoner:

  • Målselv kommune: May Britt Fredheim tlf. 467 41 922 epost:
  • Balsfjord kommune: Ylva Sneve, tlf. 947 85 926 epost:
  • Statens vegvesen: Martha Kårevik Stalsberg, tlf 480 95 786 epost:
Aktuelt for fylke(r): Troms og Finnmark