Artikkelen er fra 2016, og innholdet kan være utdatert.

Delstrekning Høgtun–Solør, og delstrekning Skardelva bru–Heia/Myre. Viser til varsel om oppstart av planarbeid datert 13.06.2014. Det var i oppstartsvarsel gitt at planområdet skulle omfatte maks 30 m til hver side av dagens veg.

Planområdet delstrekninger
E6 Olsborg-Heia

På delstrekningen 2 mellom Høgtun og Solør vil planområdet bli utvidet noe slik at det innbefatter areal til gang- og sykkelveg for deler av strekningen. Noen steder vil det også være behov for å regulere inn midlertidige rigg/anlegg/deponiområder i LNFR områder (landbruk, natur, frilufts og reindriftsformål) utenfor denne 30 meters sonen. Alt areal som reguleres til midlertidig rigg-og anleggsareal vil bli tilbakeført til LNFR, og det stilles krav til istandsettingsplan.

For maks avgrensing av planområdet for delstrekning 2 se kart under "Last ned" på nederst i denne siden.

På delstrekning 3 vil utvidet planområdet nå også omfatte rasteplassen på Heia, samt et areal der det er etablert snøskjermer på Heia. Sistnevnte vil bli regulert inn som LNFR areal. I tillegg vil planområdet utvides noe ved krysset til fv. 296 (Sagelvvatn) og krysset til fv. 857 (Øverbygd) for å sikre nok areal til evt oppretting av kryssene. Utover dette er det kun små justeringer utover 30 m sonen, utvidelsen av planområdet vil i stor utstrekning omfatte areal som avsettes til midlertidig rigg og anleggsareal eller skal sikre revegetering av gamle vegsløyfer. Alt areal som reguleres til midlertidig rigg-og anleggsareal vil bli tilbakeført til LNFR, og det stilles krav til istandsettingsplan.

For maks avgrensing av planområdet for delstrekning 3 se kart under "Last ned" på nederst i denne siden.

Merknader

Frist for å komme med merknader til utvidet planområdet settes til 7. mars 2016 Eventuelle merknader sendes til:

  • Statens vegvesen Region Nord, Postboks 1403, 8002 BODØ eller
  • eller
Aktuelt for fylke(r): Troms og Finnmark