Artikkelen er over ett år gammel, og innholdet kan være utdatert.

Statens vegvesen har sendt forslag til reguleringsplan for E8 Flyplasstunnelen til gjennomgang og administrativ behandling i Tromsø kommune.

Planen er utarbeidet i samarbeid med Tromsø kommune (hele planen) og med Avinor, (flyplassutvidelse) jf. Plan- og bygningsloven § 12-3 og § 12-10. Kommunen anslår at det vil ta administrasjonen omlag 16 uker å gjennomgå planen.

Bakgrunnen for reguleringsplanen

E8 Flyplasstunnelen bygger på KVU Tromsø (2010), områderegulering Langnes (2014), Kommunedelplan for ny tverrforbindelse og ny forbindelse til Kvaløya (vedtatt 27.04.2016). Prosjektet er også et av tiltakene i bypakke Tenk Tromsø.

Formålet med reguleringsplanen

Formålet med planen er for Statens vegvesen å legge til rette for bygging av ny europaveg. En ny veg i tunnel skal avlaste eksisterende veg og forbedre forholdene i området, samtidig som det bedrer framkommeligheten for alle. Planen skal vise alle arealinngrep som er nødvendig i forbindelse med byggingen av veg- og tunnelanlegget, og den skal avklare framtidig arealbruk i planområdet.

Formålet med planen for Avinor er å avsette nødvendige arealer til en rullebaneforlengelse med sikkerhetsområder, høyderestriksjoner og andre rådighetsinnskrenkninger på tilstøtende områder. Samtidig skal det gjennom planarbeidet avklares hvordan rullebane og veg kulverter skal tilpasses.

Innkomne merknader

Det ble varslet planoppstart 17.07.2017. Det ble varslet utvidelse av planområdet to ganger – 23.03.2018 og 09.06.2020. Til sammen kom det 32 innspill til varsel om planoppstart og varsler om utvidelser av planområdet. Disse innspillene er vurdert av Statens vegvesen og ligger som vedlegg til planforslaget.

Planbestemmelser

Når det gjelder planbestemmelsene omfatter disse både veganlegg og lufthavnutvidelse. Spørsmål til planbestemmelser som gjelder veganlegget vil bli behandlet av Statens vegvesen og spørsmål til planbestemmelser som gjelder baneforlengelse vil bli behandlet av Avinor.  

Vegen videre

Etter administrativ behandling i kommunen vil Statens vegvesen ved behov gjøre nødvendige endringer eller rettelser i planforslaget. Når det er gjort, legges planforslaget frem til politisk behandling, høring og offentlig ettersyn.