Artikkelen er over to år gammel, og innholdet kan være utdatert.

Statens vegvesen skal i samarbeid med Tromsø kommune utarbeide reguleringsplan for reinovergang og skredvoll i Lavangsdalen, E8 (plan ID 1944).

Vi ber med dette om innspill til arbeidet.

Beskrivelse av prosjektet

Gjeldende reguleringsplan for E8 Sørbotn – Laukslett, vestre trasé (plan-ID: 1920), stiller krav om etablering av en reinovergang i området ved Sarastein i Lavangsdalen. Reinovergangen skal senest stå klar til bruk ved åpning av ny E8.

Formålet med ny reguleringsplan er å sikre nok areal til etablering av denne reinovergangen som skal sikre forbindelser mellom de ulike delene av barmarksbeitet i området.

Framdrift og frist for innspill

Vi ber om at dere sender synspunkt, innspill eller andre relevante opplysninger til oss innen 26.11.2021. Send det skriftlig til:

  • eller til Statens vegvesen, Postboks 1010 Nordre Ål, 2605 Lillehammer.

Merkes med 21/191632

Informasjonsmøte

Når et utkast til reguleringsplan står klart vil det bli arrangert åpent informasjonsmøte i forbindelse med at planforslaget skal ut på høring og offentlig ettersyn. Sted og tid for møtet vil bli annonsert i aviser og ved oppslag på prosjektets nettside.

Ta gjerne kontakt

Dersom dere har spørsmål om planarbeidet, kan dere kontakte:

  • Planleggingsleder Kathrine Hanssen på e-post

Dette varselet er sendt ut i samsvar med plan- og bygningsloven § 12-8. Reguleringsplanen blir utarbeidet etter §§ 3-7 og 12-3.

Kart viser planområdet for reguleringsplanen E8 Lavangsdalen.
Kart viser planområdet for reguleringsplanen E8 Lavangsdalen. Foto: Statens vegvesen
Aktuelt for fylke(r): Troms og Finnmark