Vil du hjelpe oss?

Vi skal forbedre nettsidene våre om veiprosjekter og trenger folk som kan teste sidene. Meld interesse for å være testperson her.

E8 i Skibotndalen er en viktig godstransportrute mellom Nord-Norge og Finland.

Utbedring av E8 mellom Riksgrensa og Skibotn med lengde ca. 38 km består av flere planområder.

Utbyggingsrekkefølgen vil bli fastlagt gjennom tildelinger for de ulike delstrekningene. Området Halsebakkan og Skibotn kryss E6/E8 ble ferdigstilt i 2015.

Bakgrunnen for utbedring av E8 i Skibotndalen er at strekningen ikke har tilfredsstillende vegstandard. Dagens veg er smal og på store deler er det dårlig geometri og ugunstig stigningsforhold. Dette gjør at fremkommeligheten for tunge kjøretøy er redusert særlig på vinteren. Vegbredden varierer mellom 6,7 m og 7,5 m. Oppgradering til 8,5 m vegbredde og utretting av uheldige kurver inngår i prosjektet.

Prosjekt Riksgrensa–Skibotn var med i Nasjonal transportplan (NTP) for perioden 2014-2023, men er ikke tatt med i nytt forslag til NTP for perioden 2018-2029 som skal vedtas av Stortinget våren 2017.

Trafikkgrunnlaget for E8 Skibotndalen er 700 ÅDT (årsdøgntrafikk).

Delstrekningene

  • E8 Halsebakkan–Rovvejohka på 6,7 km er ferdigbygd.
  • E8 Halsebakkan–Brennfjell -Skibotn kryss på 11,3 km har 2 vedtatte reguleringsplaner.
  • E8 Riksgrensen–Rovvejohka på 19,6 km har vedtatt reguleringsplan.
  • E6 Ny Olderelv bru på 1,1 km har vedtatt reguleringsplan.

E8 Riksgrensen–Skibotn