Bakgrunnen for prosjektet er de mange ulykkene som har vært på strekningen E8 Storskreda–Kantornes. Målsettingen med prosjektet er å bidra til økt samfunnssikkerhet gjennom sikring mot skred, økt trafikksikkerhet med etablering av midtrekkverk og dermed bedre regularitet på innfartsvegen til Tromsø.

Det har pågått planarbeid for denne delen av E8 tidligere, men planområdet er nå endret. Strekningen som nå skal reguleres er noe kortere enn i tidligere reguleringsplanarbeid. Det gjennomføres ny varsling av planoppstart og det er utarbeidet et nytt forslag til planprogram som nå legges ut på høring.

Det er gjennomført vurderinger av Statens vegvesen sin utredningsplikt i henhold til forskrift for konsekvensutredninger. Statens vegvesen har i samråd med Balsfjord kommune vurdert at det er nødvendig å gjennomføre konsekvensutredning for følgende tema:

  • Reindrift
  • Naturmangfold
  • Kulturarv
  • Klimagassutslipp

Fra Storskreda til Bakkevoll skal det etableres 10 meter bred veg med midtrekkverk. Det vil si en videreføring av standard på tilstøtende vegstrekning. Fra Bakkevoll til Kantornes skal eksisterende veg breddeutvides til 9 meter med forsterket midtoppmerking.

Det skal etableres skredsikringstiltak i form av skredvoller på strekningen.

Vei:
E8
Fase:
Planfase
Kommuner:
Balsfjord
Fylker:
Troms
Lengde:
4800 meter
Finansiering:
Stat
Nasjonal transportplan:
Ikke omtalt

E8 Storskreda–Kantornes © NVDB, Geovekst, kommunene og Open Street Map contributors (utenfor Norge)

Kontakter

Jøran Heimdal

Prosjektleder
Telefon:
97 64 38 25
E-post:

Kathrine Hanssen

Planleggingsleder
E-post:

Sist oppdatert: