Artikkelen er fra 2019, og innholdet kan være utdatert.

En ny storhavn i Kirkenes kan gi rom for både vertfsindustri, forsyningsbase, bulkhavn og containerhavn med jernbane, i tillegg til offentlig havn.

Multiconsult har tegnet forslag til ny havn på oppdrag fra Statens vegvesen, som en del av arbeidet med planleggingen av ny stamnetterminal i Høybukta vest. Den endelige rapporten med konseptskisser vil være klar om noen uker.

Se videoen om den nye havna i Kirkenes.

- Konseptet gir et godt grunnlag for å jobbe videre med reguleringsplanen, og for å vise mulighetene i området, sier prosjektleder Oddbjørg Mikkelsen i Statens vegvesen i Finnmark.

Trinnvis utbygging

Det er lagt vekt på å finne løsninger som gjør det mulig å bygge ut havna trinn for trinn, ut fra behov og økonomi. Underveis er det vurdert fire forskjellige alternativer for hvordan de forskjellige funksjonene i havna kan plasseres i forhold til hverandre.

Havnedesignerne har landet på et alternativ hvor den offentlige havna plasseres innerst i Høybukta, nærmest Kirkenes. Bulkhavna og en containerhavn med jernbanetilknytning er tenkt lengst vest, mens forsyningsbasen og verftsområdet kan plasseres mellom disse. Total vil kaifronten bli på 3,5 kilometer. I tillegg til å legge til rette for en trinnvis utbygging og en best mulig utnytting av hele arealet.

Omfattende undersøkelsen

I tilknytning til arbeidet med havnedesign, er det gjennomført omfattende grunnundersøkelser i Høybukta vest, også i sjøen. I tillegg er det foretatt analyser av strømmene i fjorden.

- Undersøkelsene viser at det er teknisk gjennomførbart å bygge ut området, men at det krever store forflytninger av både fjell og løsmasser for å få plass til en havn av så stort format.    

Langt tidsperspektiv

Den endelige rapporten vil vise kostnadene ved utbygging, fordelt på forskjellige faser og funksjoner. En komplett utbygging vil koste flere milliarder kroner.

- Her må vi ta i betraktning at planene baserer seg på et tidsperspektiv på 30-50 år. Det er heller ikke slik at en offentlig eller privat enkeltaktør skal stå for hele finansieringen.

Prosjektleder Oddbjørg Mikkelsen peker også på at stamnett-terminalen må gi plass til en arktisk jernbane mellom Kirkenes og Rovaniemi.

- Selv om en slik jernbane kan ligge langt fram i tid, er det viktig at en ny havn i Kirkenes tar høyde for en framtidig jernbane. Det er det Statens vegvesen har fått i oppdrag å planlegge, og her viser vi hvordan dette kan løses.

Framdrift

Som en del av planprosessen skal det også gjennomføres konsekvensutredning av hva en havneutbygging vil bety, blant annet for naturmiljø, kulturminner, reindrift og samfunnet for øvrig. Etter planen skal forslaget til reguleringsplan for Høybukta vest være ferdig i løpet av 2019.

 

 

 

 

Havnedesignet viser hvordan en stor containerhavn med jernbane og de andre havnefunksjonene kan plasseres i Høybukta vest. Foto: Multiconsult
Aktuelt for fylke(r): Troms og Finnmark