Artikkelen er fra 2019, og innholdet kan være utdatert.

Planene for ny storhavn i Høybukta vest i Kirkenes legges fram for Sør-Varanger kommunestyre i juni.

På oppdrag fra Statens vegvesen har Multiconsult skissert forslag til en trinnvis utbygging av en ny internasjonal storhavn med offentlig havn, verftsindustri, forsyningsbase, bulkhavn og containerhavn med jernbane.

Se hele rapporten her.

- Planleggingen har kommet såpass langt at kostnadene har kommet på bordet. Det viser seg nå at kostandene er ca. 7-8 ganger høyere enn hva kommunestyret la til grunn i 2017. Det er derfor naturlig at kommunestyret tar stilling til hvordan vi skal gå videre, sier ordfører Rune Rafaelsen, som er leder for styringsgruppa.

Store kostnader

Konsulentrapporten viser at kostnadene til å bygge ut den offentlige delen av havna kan bli 1,3 milliarder kroner.

En komplett utbygging av hele havneområdet er grovt anslått til 12 milliarder kroner. Nesten halvparten av kostnadene er knyttet til utbygging av containerhavn, som vil være en forutsetning for å bygge jernbane fra Finland til Kirkenes. Det er forutsatt at en komplett utbygging vil foregå over flere tiår og med mange private aktører.

Konsulentrapporten fra Multiconsult er en del av arbeidet med reguleringsplan for Høybukta vest, som foregår i samarbeid mellom Statens vegvesen, Kystverket, Finnmark fylkeskommune og Sør-Varanger kommune. Bakgrunnen er ønsket å utvikle en internasjonal storhavn i Kirkenes, som tar høyde for mange ulike funksjoner langt fram i tid.

Muligheter

Utredningen viser at det er teknisk mulig å bygge ut et havneområde i Høybukta vest på tusen dekar, som dekker behovene som har kommet fram i tidligere mulighetsstudier.

Havnedesignerne har landet på et alternativ hvor den offentlige havna plasseres innerst i Høybukta, nærmest Kirkenes. Bulkhavna og en containerhavn med jernbanetilknytning er tenkt lengst vest, mens forsyningsbasen og verftsområdet kan plasseres mellom disse. Total vil kaifronten bli på 3,5 kilometer. I tillegg til å legge til rette for en trinnvis utbygging og en best mulig utnytting av hele arealet.

 

 

Aktuelt for fylke(r): Troms og Finnmark