Staten vil bidra med penger til adkomstveg til ny havn i Kirkenes, slår regjeringen fast i Nasjonal transportplan for perioden 2018-2029.

Det er ikke tallfestet noe beløp til investeringer i Kirkenes, men Kirkenes havn er omtalt i et eget avsnitt i kapitlet om investeringer i den nordligste transportkorridoren. I juni 2017 fikk Nasjonal transportplan sin endelige behandling i Stortinget.

I stortingsmeldingen på side 312 er prosjektet omtalt på denne måten:

"Kirkenes havn er utpekt som en av stamnetthavnene i Finnmark. Potensial for økt næringsaktivitet og verdiskaping i Barentsregionen vurderes som stort, og Kirkenes har unik strategisk beliggenhet. Dagens havn i Kirkenes, som ligger i sentrum av byen, er ikke tilrettelagt for en slik mulig utvikling. Utbygging av ny havn i Kirkenes vurderes derfor som nødvendig. Det er lokale myndigheter i samarbeid med private aktører som skal finansiere ny havn i Kirkenes. Lokale interesser må derfor vektlegges i valg av lokalisering for ny havn.

I statens videre kontakt med lokale myndigheter legges Høybukta vest til grunn som statens prefererte lokaliseringsalternativ. Statens bidrag til ny havn vil være begrenset til finansiering av adkomstveg til den nye havna. I den grad staten skal vurdere mer kostnadskrevende alternativer for adkomstveg enn til Høybukta vest, forutsettes det lokale bidrag til vegutbyggingen. Det er ikke endelig avklart hvor ny havn skal lokaliseres. Staten vil bidra med midler til adkomstveg til ny havn i Kirkenes, så snart det foreligger endelig avklaring mht. hvor ny havn skal ligge."

Meld. St. 33 (2016-2017) Nasjonal transportplan 2018-2029

Aktuelt for fylke(r): Troms og Finnmark