Sør-Varanger kommune, Statens vegvesen, Kystverket og Finnmark fylkeskommune har inngått avtale om planlegging av stamnett-terminal i Høybukta vest, inkludert vegforbindelse til E6.

Det er lagt opp til en planleggingstid på 18 måneder, og målet er at en endelig plan for området kan behandles innen utgangen av 2018.

Som en del av planleggingen skal det gjennomføres en konsekvensutredning av hva en havne- og vegutbygging vil få å si for området. I løpet av sommeren skal det gjennomføres feltundersøkelser, blant annet med kartlegging av kulturminner og naturmangfold. Reindrifta og Forsvaret skal også involveres i planarbeidet. I tillegg skal det gjøres flere geotekniske undersøkelser.

Staten dekker kostnadene til planarbeidet, inkludert nødvendige utredninger. Det er Sør-Varanger kommune som vedtar den endelige reguleringsplanen.

Stort potensial

En stamnett-terminal må oppfylle bestemte maritime krav, og ha utviklingspotensial til å dekke ulike funksjoner i mange tiår framover og også gjøre det mulig med mer fleksible havneoperasjoner.

- Kirkenes kan dermed bli et nasjonalt og internasjonalt knutepunkt for transport mellom Europa og Asia, lete- og utvinningsaktivitet i Barentshavet og effektiv transport av mineraler og sjømat, sier regiondirektør i Kystverket Jan Morten Hansen.

- Dette er et viktig prosjekt for Kirkenes, Finnmark og for Norge, sier regionvegsjef Torbjørn Naimak.

Statlig beslutning

Statens vegvesen har sammen med Kystverket utredet flere alternativer for plassering av den nye storhavna, og landet på Høybukta vest på grunn av størrelsen på arealet, maritime forhold og muligheten til samlokalisering av aktiviteter. (**Lenker) I desember slo Samferdselsdepartementet fast at Høybukta vest var statens foretrukne alternativ.

I februar vedtok et enstemmig kommunestyre i Sør-Varanger å støtte dette alternativet.

- Nå er det ett alternativ som gjelder, og det er Høybukta vest. Nå satser vi på å få dette til, sier ordfører Rune Rafaelsen.

Privat og offentlig

Det er kommunen som sammen med private aktører har ansvar for å finansiere ny havn. Staten dekker kostnadene til vegforbindelse og farled.

Regionvegsjef Torbjørn Naimak tror at flere aktører vil komme på banen nå som lokaliseringen er avklart og etter hvert som planarbeidet kommer i gang og blir mer konkret.

Utfordringer

Partene legger ikke skjul på at det er utfordringer i området, ikke minst i forhold til reindrifta.

- Dette er problemstillinger som ikke er ukjente for oss som vegbyggere i Nord-Norge. Og det er først når vi starter det konkrete planarbeidet, at vi kan finne de gode løsningene, sier regionvegsjef Torbjørn Naimak.

Regiondirektør Jan Morten Hansen i Kystverket mener et viktig trinn i arbeidet er at aktørene og Sør-Varanger kommune bidrar til at det settes av nok areal til fremtidige aktivitetene ved Høybukta Vest.

Krav

Den endelige avtalen ble undertegnet denne uka. Statens vegvesen, Kystverket og Sør-Varanger kommune har brukt noe tid på å bli enige om alle detaljene i avtalepunktene. Det har blant annet vært viktig for kommunen at avtalen setter en klar frist på maksimum to år for når planarbeidet skal være ferdig.

 

 

 

Ordfører Rune Rafaelsen, regionvegsjef Torbjørn Naimak, regiondirektør Kystverket Jan Morten Hansen.
Ordfører Rune Rafaelsen, regionvegsjef Torbjørn Naimak og regiondirektør Jan Morten Hansen i Kystverket er enige om sam arbeidet for å lage plan for ny havn i Høybukta vest. Finnmark fylkeskommune er også part i avtalen. Foto: Kari Karstensen
Aktuelt for fylke(r): Troms og Finnmark