Artikkelen er fra 2017, og innholdet kan være utdatert.

Statens vegvesen har prioritert 51 millioner kroner til tiltak i Kirkenes sentrum i forslaget til Handlingsprogram for perioden fram til 2023.

Handlingsprogrammet er Statens vegvesens plan for gjennomføring av de seks første årene av Nasjonal transportplan. Sentrumstiltak i Kirkenes blir dermed blant de få helt nye satsingene i Nord-Norge denne perioden. Ifølge planen skal investeringene gjøres i 2021 og 2022.

Oppfølging av Kirkenes-utredning

Dette er en oppfølging av konseptvalgutredningen (KVU) for E6 mellom Høybuktmoen og Kirkenes sentrum, som Statens vegvesen la fram i 2015. Regjeringen har seinere sluttet seg til hovedprinsippene, og Kirkenes er med i Nasjonal transportplan for perioden 2018-2023.

- Arbeidet med ny havn i Høybukta vest har fått stor oppmerksomhet. Men utvikling av Kirkenes sentrum var også en viktig del av utredningen. Derfor er jeg veldig fornøyd med at dette følges opp helt konkret med penger i Handlingsprogrammet, sier avdelingsdirektør Oddbjørg Mikkelsen i Statens vegvesen i Finnmark.

Tiltak for gående og syklende

Det er imidlertid for tidlig å si hva slags konkrete investeringer som skal gjøres i Kirkenes, men bedre tilrettelegging for gående og syklende, samlet parkering på egne plasser og havnepromenade er aktuelle tiltak.

- Statens vegvesen deltar i Sør-Varanger kommunes arbeid med ny byplan for Kirkenes, hvor vi i fellesskap skal komme fram til forslag for å bedre trafikkforholdene og miljøet i sentrum. Her vil altså staten gå inn i et spleiselag. Det statlige bidraget kan også være en del av finansieringen av en framtidig bypakke, hvis det er politisk interesse for det, sier Oddbjørg Mikkelsen.

Sammenheng mellom havn og bymiljø

Hun peker på at arbeidet med ny havn og utvikling av sentrum henger tett sammen.

- Bakgrunnen er at dagens havn i sentrum ikke har utviklingsmuligheter, og ny maritim næringsvirksomhet er avhengig av en ny havn. Men dagens havn bidrar også til mye tungtrafikk gjennom sentrum og legger begrensninger på utviklingen av Kirkenes som by. Det var også en av årsakene til at Statens vegvesen anbefalte lokalisering av ny havn i Høybukta vest og ikke i Leirpollen. Med de dimensjonene og aktivitetene vi ser for oss i en ny havn, blir det enda viktigere å ta hensyn til at Kirkenes skal utvikle seg til en attraktiv by samtidig som vil legger til rette for ny industri.

Forslaget til Handlingsprogram ble lagt fram 13. oktober, og fylkeskommunene skal uttale seg før programmet stadfestes av vegdirektøren på nyåret.

Statens vegvesens Handlingsprogram 2018-2023 (2029).

Aktuelt for fylke(r): Troms og Finnmark