Regionvegsjef Torbjørn Naimak og regiondirektør Frode Kjersem i Kystverket skriver om problemstillinger rundt stamnett-terminalen i Kirkenes. Begge deltar på Kirkeneskonferansen som pågår nå.

I disse dager går høringsfristen ut for konseptvalgutredningen (KVU) om framtidig stamnett-terminal i Kirkenes, og 17. februar skal Sør-Varanger kommunestyre vedta sin uttalelse.

Saken har engasjert mange, både før og etter at Statens vegvesen og Kystverket la fram sine anbefalinger i juni. Vi ser at det kan være behov for å si noe om fagetatenes rolle i saken, og samtidig presisere hva en konseptvalgutredning er og utfordringer rundt denne.

Det var Samferdselsdepartementet som ba Statens vegvesen om en konseptvalgutredning der det sentrale temaet var utvikling av en stamnett-terminal i Kirkenes. Dette er et godsknutepunkt, som skal dekke mangfoldige behov og ha tilknytning til veg og mulig jernbane. Ettersom havnespørsmål er sentrale, er utredningen utarbeidet i tett samarbeid med Kystverket.

Som kjent har flere private aktører planer for nye havner og industriområder, blant andre Norterminal AS, som vil etablere oljeomlastingsterminal på Gamneset. Samtidig har Sør-Varanger kommune jobbet fram og vedtatt kommunedelplan for Tømmerneset.

Et naturlig spørsmål er da hvorfor Statens vegvesen og Kystverket anbefaler stamnett-terminal på vestsida av Tømmerneset i stedet for å slutte seg til ønskene fra kommunestyret og Norterminal, som ønsker Leirpollen.

Etter å ha vurdert totalt 13 ulike havnelokaliteter opp mot de maritime kravene, som blant annet omfatter kaidybde, innseilings- og manøvreringsforhold for tankskip, vindeksponering og isforhold, anbefalte Statens vegvesen og Kystverket at videre utredninger konsentrerer seg om alternativene på vestsida av Tømmerneset. Samtidig pekte vi på en mulig vegløsning fra E6 til Slambanken (KILA). Her er imidlertid begrunnelsen å flytte tungtransport ut av sentrum, ettersom området er uaktuelt som stamnett-terminal.

Isolert sett er fullt mulig å finne gode vegløsninger som ivaretar bedriftenes behov. Statens vegvesen og Kystverket har en viktig oppgave med å legge til rette for næringsutvikling. Men dette er ikke en alminnelig plansak eller en alminnelig havn. Samferdselsdepartementet har gitt oss mandat til å utrede lokalisering av en stamnett-terminal som legger til rette for sambruk og som har potensial i mange tiår framover. Ved etablering av en stamnett-terminal utløses et ansvar for staten med å føre både land- og sjøveg fram til terminalen. Derfor må også staten ha ansvaret for den faglige vurderingen av hvor det er hensiktsmessig å plassere en stamnett-terminal.

Det er ingen statlig oppgave å bygge veger til private havner. Det er heller ikke noen god løsning verken for reindrifta, Forsvaret eller for samfunnet for øvrig at private skal bygge veger på kryss og tvers til ulike lokaliteter på Tømmerneset.

Utfordringen har vært å samle næringsaktørene om en felles løsning. For det er ikke slik at næringslivet står samlet om Leirpollen. Til tross for at dette har vært kommunens foretrukne lokalisering, har vi ikke fått bekreftede opplysninger om noen private interessenter til Leirpollen. De næringsaktørene som har argumentert sterkest for denne lokaliseringen, satser selv på Slambanken og Gamneset.

Et annet argument som har vært brukt for Leirpollen, er at det vil gå raskere å etablere en stamnett-terminal der enn på vestsida av Tømmerneset. Ved et godt samarbeid om videre planprosess bør det ikke ta vesentlig lengre tid å realisere det ene alternativet framfor det andre. I begge tilfeller må det utarbeides reguleringsplan og kulturminner må kartlegges.

Den største utfordringen for realisering av stamnett-terminalen er å få et samarbeid mellom alle aktører til beste for utviklingen i Kirkenes. Kirkenes har med sin strategiske beliggenhet og gode havneforhold svært gode forutsetninger for å bli et transportknutepunkt for næringslivet i hele Barentsregionen. Vi vil gjøre hva vi kan for at Kirkenes kan lykkes.

 

Torbjørn Naimak, regionvegsjef, Statens vegvesen

Frode Kjersem, regiondirektør, Kystverket

 

 

Regionvegsjef Torbjørn Naimak og regiondirektør Frode Kjersem i Kystverket. Foto: Torild Heimdal
Aktuelt for fylke(r): Troms og Finnmark