Artikkelen er fra 2017, og innholdet kan være utdatert.

Statens vegvesen utvider planområdet for arbeidet med havn og veg til havn i Høybukta vest i Sør-Varanger. Det er gjort en utvidelse av sjøarealet i nordvest, hvor det er trukket linjer til Steinskjæret. I tillegg er et område på østsiden og sørsiden som først var utelatt, nå inkludert i planområdet.

Utvidelsen er gjort etter en ny vurdering av arealbehovet og et ønske om å se hele området i sammenheng. Fristen for å komme med innspill til utvidelsen av planområdet er 20. januar 2018.

Forslaget til planprogram ble lagt ut til høring og offentlig ettersyn 29. juni. Det kom inn totalt 18 høringsinnspill.

Flere hytteeiere er bekymret for konsekvensene av inngrep i området.

- Vi er oppmerksomme på dette, og har dialog med hytteeiere i området. Men vi legger ikke skjul på at en havneutbygging kan få store konsekvenser for hytteeierne, sier planleggingsleder Bjarne Mjelde i Statens vegvesen.

Sametinget har bedt om at konsekvenser for samisk næringsliv og sjølaksefisket blir tema i reguleringsplanen. Dette blir tatt til følge.

Reguleringsarbeidet for ny havn i Høybukta vest foregår i samarbeid mellom Statens vegvesen, Kystverket og Sør-Varanger kommune. Bakgrunnen er at dagens havn i Kirkenes mangler utvidelsesmuligheter, samtidig som Kirkenes anses å ha et stort potensial for maritim virksomhet. Etter en konseptvalgutredning (KVU) hvor ulike alternativer ble vurdert, besluttet regjeringen at Høybukta vest er deres foretrukne alternativ for en stamnett-terminal.

Se varselet om utvidelse av planområdet og mer om planene på www.vegvesen.no/kirkenes. Varselet er også tilgjengelig under planportalen på Sør-Varanger kommunes hjemmeside.

Statens vegvesen varsler om utvidelse av planområdet for Høybukta vest i nordvest og øst.
Aktuelt for fylke(r): Troms og Finnmark