Artikkelen er fra 2014, og innholdet kan være utdatert.

Samferdselsdepartementet har gitt Statens vegvesen i oppdrag å utarbeide tre konseptvalgutredninger (KVUer) i Nord-Norge som skal danne grunnlag for planlegging og prioriteringer av framtidig samferdsel.

Oppdragene gjelder følgende tre områder:

  • E10 mellom Fiskebøl og Å i Lofoten
  • E6 Høybuktmoen–Kirkenes
  • E6 Fauske–Mørsvikbotn

Hva er en KVU?

En konseptvalgutredning (KVU) er en faglig utredning som skal vise alternative måter å løse transportbehov og ivareta samfunnsmål. Konseptvalgutredningene bør være ferdige senest våren 2015, og vil danne grunnlaget for videre planlegging og prioritering av prosjekter i Nasjonal Transportplan 2018–2027.

Lofoten

For E10 Fiskebøl–Å ber Samferdselsdepartementet om at det ses på muligheten for å korte inn strekningen, og eventuelt endre ferjeforbindelsen Bodø–Moskenes til Bodø–Leknes. Departementet vurderer også om spørsmålet om en felles ny lufthavn for Lofoten på Gimsøy bør være en del av utredningen.

Kirkenes

KVUen for E6 Høybuktmoen–Kirkenes skal avklare behov for nye veg- og infrastrukturløsninger i og til Kirkenes, for å tilrettelegge for industriutvikling og utvikle sentrumsmiljøet. Det vurderes om utvikling av lufthavnen, lokalisering av stamnetthav og mulig framtidig jernbanetrase bør inngå i utredningen.

E6 Sørfold

Bakgrunnen for KVUen er at det er behov for å oppgradere flere av tunnelene på E6 mellom Megården og Mørsvikbotn for å oppfylle normalkravene til tunneler. Foreløpige beregninger tyder på at det vil være billigere å bygge nye tunneler framfor å utbedre de eksisterende. Med nye tuneller kan det også være aktuelt å endre E6-traseen ved å bygge bru fra Sommarset til Bonnåsjøen og fortsette langs den gamle E6-traseen til Mørsvikbotn. Dette vil fjerne stigninger og gjøre E6 gjennom Sørfold 8 kilometer kortere.

Aktuelt for fylke(r): Nordland