Statens vegvesen har siden april 2017 jobbet med å bygge den nye Varoddbrua over Topdalsfjorden i Kristiansand og en stor milepel inntreffer når østgående E18 flyttes over fra den gamle hengebrua og over på den nye brua natt til lørdag denne uka (6. juni).

Den nye brua er bygd som en fritt-frembygd bru og er bygd mellom de to eksisterende bruene på stedet, det vil si ei tilsvarende type bru fra 1994 og ei gammel hengebru fra 1956.

Samferdselsdepartementet har kommet med følgende uttalelse med tanke på at den nye brua nå blir tatt i bruk:

- Når brua nå åpnes for trafikk er vi et trinn nærmere ferdigstillelsen av hele prosjektet. Det vil skje i høst, og trafikantene vil da ha fått et flott og moderne bruprosjekt, med kollektivfelt og gang- og sykkelvei. Jeg vet at innspurten ble ekstra krevende på grunn av koronasituasjonen, og jeg vet også at prosjektet i seg selv har vært krevende teknisk, sier samferdselsminister Knut Arild Hareide.

Krevende byggejobb

Den nye brua har vært teknisk krevende å bygge i og med at den ligger inneklemt mellom to eksisterende bruer og langs E18 som på stedet har svært høy trafikkmengde, omtrent 48.000 biler i årsdøgntrafikk (ÅDT).

Fakta om den nye brua:

  • Totallengde 654 meter med en bredde på 19 meter
  • Tre gjennomgående kjørefelt, to ordinære kjørefelt og ett kollektivfelt. Langsgående gang- og sykkelveg
  • 3 søyler i sjø
  • Seilingshøyde 32 meter
  • Totalt 23.000 kubikkmeter betong og omtrent 5.000 tonn armeringsjern

Etter at den nye brua er tatt i bruk vil rivearbeidene på den gamle hengebrua fra 1956 starte og pågå frem til oktober måned i år. En del arbeider på den nye brua kan først sluttføres etter at den gamle hengebrua er revet og E18 lagt om til den nye brua. Dette gjelder blant annet den nye gang- og sykkelvegen som senere i høst vil bli flyttet over på den nye brua.

Trafikkomleggingen natt til lørdag innebærer også en midlertidig omlegging av kjørebane E18 vest for brua (bysida). En større midlertidig forskyvning av østgående kjørebane vil her finne sted samtidig slik at den permanente kjørebanen kan ferdigstilles opp mot den nye brua.

Ferdigstillelse av hele bruprosjektet forventes å finne sted i slutten av november i år.

Det er brua i midten på bildet det skal settes trafikk på 6. juni. Foto: Statens vegvesen/Anleggsdata AS