Artikkelen er over to år gammel, og innholdet kan være utdatert.

Både ny bru og den snart ferdig oppgraderte Haumyrheitunnelen skal gi vesentlig sikrere og mer effektivt veganlegg på E18 i Kristiansand.

E18 i Kristiansand har en årsdøgntrafikk på omtrent 50.000 kjøretøy hvert døgn. Det er et høyt antall. Med så mange kjøretøy i døgnet er det viktig med grep som sikrer alle trafikanter på en god måte.

Bedre plass til alle med kollektivfelt

På Varoddbrua skal det nå være kollektivfelt i begge retninger, noe som blant annet gjør det mulig for mopeder å kjøre utenfor hovedtrafikkstrømmen på E18. I retning øst vil dette også være gjennomgående gjennom Haumyrheitunnelen. Dette øker sikkerheten for mopedene samt at kollektivfeltet også gjør denne vegstrekningen mer robust når kjøretøy får driftsstans. Det vil da være et ekstra kjørefelt å spille på i forhold til førsituasjon noe som både gir bedre fremkommelighet og bedre trafikksikkerhet. Totalt bygges det 2,8km kollektivfelt fordelt på 1km langs vestgående E18 og 1,8km langs østgående E18.

Tryggere for gående og syklister også

Det er bygget sykkelekspressveg over en strekning på 1,2 km med adskilte gang- og sykkelbaner. Dette øker sikkerheten da man unngår sammenblanding av disse to trafikantgruppene, samtidig som hastigheten på de syklende kan øke sammenlignet med kombinerte gang- og sykkelveger.

For å forebygge trafikkulykker i anleggsperioden er risikovurderinger som utføres på ulike nivåer i gjennomføringen viktig. Dette både i regi av byggherre i forkant av bygging på et mer overordnet nivå, og senere mer detaljerte risikovurderinger når arbeidsvarslingsplaner utarbeides av entreprenør. Tiltakene vil være mange ulike og kan bestå i arbeidsvarslingsskilting, trafikkdirigering, når på døgnet arbeider bør utføres, nedsatte fartsgrenser, m.m. Tiltakene følges opp underveis av Statens vegvesen på anleggsstedet.

Prosjektet E18 Varoddbrua sett fra vest.
Prosjektet E18 Varoddbrua sett fra vest. Nærmest ser man gang- og sykkelbrua samt kollektivfeltene i begge retninger. Foto: Statens vegvesen / Anleggsdata AS
Aktuelt for fylke(r): Agder