Konseptvalgutredning (KVU) for godsterminalstruktur i Oslofjordområdet er bestilt av Samferdselsdepartementet. Statens vegvesen skal sammen med Jernbanedirektoratet og Kystverket avklare behovet for nye godsterminaler, utvikle konsepter og se på virkninger av ulike terminalstrukturer. Det geografiske området omfatter Oslofjorden fra Vest-Agder til Østfold. Regjeringen vedtar konseptvalg og legger rammer for videre arbeid.