Samferdselsdepartementet ga transportetatene og Avinor i oppdrag å oppdatere kunnskapsgrunnlaget om godstransport.

Prosjektet som ble nedsatt overleverte 4. september 2015 en rekke rapporter som til sammen skal danne grunnlaget for etatenes arbeid med en ny Nasjonal transportplan.

Godsanalyse

Underlagsrapporter

Nasjonal transportplan 2018-2029