Som en del av grunnlaget for analysefasen ble det utarbeidet en rekke hoved- og delnotater, i tillegg til eksterne rapporter.

Arbeidet ble oppsummert i en hovedrapport, som ble overlevert statsråden 25. februar 2015. Presentasjon og pressemelding fra overleveringen gir en kort oppsummering av de viktigste utfordringene for transportsektoren.

Byområdeutfordringer

Drivkrefter og utviklingstrekk

Internasjonale forbindelser

Kapasitetsutvikling på de store lufthavnene

Klima

Knutepunktveileder

Lufthavnstruktur

Metode 21 (framtidsscenarioer)

Miljø

Målstruktur

Regional utvikling

Samfunnssikkerhet og beredskap

Transportsikkerhet

Vedlikeholdsetterslep

Joint Barents Transport Plan

Nasjonal transportplan 2018-2029