Avinor, Jernbanedirektoratet, Kystverket og Statens vegvesen overleverte plangrunnlaget til NTP til Samferdselsdepartementet 29. februar 2016.

Dette var det faglige grunnlaget for stortingsmeldingen om Nasjonal transportplan.

Regjeringen la fram stortingsmeldingen 5. april 2017, som ble behandlet i Stortinget 19. juni 2017. Meldingen gjelder fra 1. januar 2018.

Til grunn for plangrunnlaget ligger det et større utredningsarbeid som ble gjennomført av virksomhetene og eksterne konsulenter.

Rammen for arbeidet ble gitt i retningslinjer gitt av Samferdselsdepartementet (PDF).

For å svare ut oppdragene ble det gjennomført et utredningsarbeid i to trinn: en analysefase og en planfase.

Første fase av utredningsarbeidet

I den første fasen av utredningsarbeidet ble det gjennomført en rekke utredninger for å svare ut oppdraget gitt av Samferdselsdepartementet. Oppdragene ble beskrevet i mandater (PDF, 7 MB) som ble gitt til prosjektgrupper med deltakere fra relevante virksomheter og aktører som KS og Miljødirektoratet.

Anbefalingene fra utredningsgruppene ble tatt videre i en hovedrapport fra utredningsarbeidet (PDF, 6 MB).

Andre utredninger

Det ble også gjennomført følgende utredninger:

Andre fase av utredningsarbeidet

I den andre fasen av utredningsfasen ble det utarbeidet et grunnlagsdokument  til Samferdselsdepartementets arbeid med stortingsmeldingen.