Avinor, Jernbaneverket, Kystverket og Statens vegvesen overleverte planforslaget til Nasjonal transportplan til Samferdselsdepartementet 29. februar 2012.

Dette var det faglige grunnlaget for stortingsmeldingen om Nasjonal transportplan. Regjeringen la fram stortingsmeldingen 12. april 2013 (Regjeringen), som ble behandlet i Stortinget 18. juni 2013. Meldingen gjaldt fra 1. januar 2014 til 31. desember 2017.

Til grunn for planforslaget lå det et større utredningsarbeid som ble gjennomført av etatene og eksterne konsulenter. Rammen for arbeidet ble gitt i retningslinjer gitt av Samferdselsdepartementet (PDF). For å svare ut oppdragene ble det gjennomført et utredningsarbeid i to trinn: en utredningsfase og en planfase.

I den første fasen av utredningsarbeidet ble det gjennomført en rekke utredninger for å svare ut oppdraget gitt av Samferdselsdepartementet. Oppdragene ble beskrevet i mandater (PDF) som ble gitt til prosjektgrupper med deltakere fra relevante etater og aktører som KS og Miljødirektoratet. Anbefalingene fra utredningsgruppene ble tatt videre i en hovedrapport fra utredningsarbeidet. Det ble også gjennomført sektorvise utredninger, en større utredning om høyhastighetsbaner, og to utredninger om nordområdene.

I den andre fasen ble det utarbeidet et planforslag som grunnlag til Samferdselsdepartementets arbeid med stortingsmeldingen.