I flere stamvegutredninger og Stortingsmeldinger om Nasjonal transportplan er det påvist store mangler på dagens E39. Dette går gjerne på framkomst, ferjestrekninger og trafikksikring. Før neste rullering av Nasjonal transportplan (perioden 2014-2023), skal det gjennomføres kvalitetssikring av alle foreslåtte prosjekt med investering større enn 500 mill kr. Kvalitetssikringa bygger på at Statens vegvesen legger fram en konseptvalgutredning (KVU) for ei aktuell strekning, og denne blir så kvalitetssikret av ei konsulentgruppe, oppnevnt av Samferdselsdepartementet/Finansdepartementet.

I et KVU-arbeid skal en utrede regionale verkninger for næringsliv, folketallsutvikling m.m. av tiltak i transportsystemet. Statistisk sentralbyrå (SSB) og ulike forskingsmiljø har grunnlagsdata om dette. Arbeidet skal legges opp slik at vi på den ene siden har sikret god lokal forankring gjennom samhandling med lokale og regionale styresmakter og ulike interessentgrupper i planområdet. På den andre siden skal arbeidet ha god samordning til sentrale styresmakter. KVU skal ende opp med ei tilråding på vag av konsept og dannegrunnlag for videre planlegging etter plan- og bygningsloven.

Ålesund-Bergsøya (KVU)