Korridoren knytter den sørlige og nordlige delen av landet sammen. Den er også viktig for forbindelsene mellom Nordvestlandet og Sør-øst-Norge.

E6 og rv. 3 er viktig for næringstrafikken mellom Nord-Norge og Sør-Norge, og de er svært viktig for næringstrafikken fra Trøndelag til og fra Øst-Norge og utlandet. En relativt stor andel av trafikken på disse stamvegene er tungtrafikk, der andelen ved Ulsberg ligger på over 20 prosent.

”Trondheimsveien” har store standardbrudd, med mange svinger, stedvis smal veg og stigninger som er utfordrende.

KVU-en skal fange opp de nasjonale målene for transportkorridoren. I tillegg skal de regionale utviklingsperspektivene inngå, slik at de langsiktige tankene Trøndelagsfylkene har om transportsystemet blir inkludert.

Utredningen skal munne ut i en anbefaling som angir både valg av konsept og videre planlegging/prosess.

Arbeidet med KVU-en skal legge vekt på å se hele transportsystemet i sammenheng. Dette innebærer kollektivsystem, vegnett, forhold for gående og syklende, gods samt andre aktuelle transportpolitiske virkemidler som vil inngå i konseptalternativene.

Arbeidet skal også kunne brukes som grunnlag for arbeid med Nasjonal transportplan (NTP) 2014-2023, Regional Transportplan/fylkesplaner/handlingsprogram for transport og finansieringsløsninger.

Oppland grense-Jaktøyen (KVU)