Statlig utredning på strategisk nivå som vurderer fremtidig utvikling av transportsystemet, for eksempel et byområde eller en lengre strekning.

Konseptvalgutredning (KVU) blir gjort for statlige prosjekter med antatt investeringskostnad på over 1 mrd. kroner.

  • KVU blir kvalitetssikret av eksterne konsulenter (KS1).
  • Statens vegvesen lager KVU på bestilling fra Samferdselsdepartementet.
  • Det er Regjeringen som beslutter hvilket konsept som skal legges til grunn for videre planlegging.

Hensikten med konseptvalgutredninger er å vurdere alternative måter å løse transportbehov på. Utredningene og etterfølgende kvalitetssikring skal også gi grunnlag for beslutning om man skal starte planlegging etter plan- og bygningsloven (kommunedelplan, eventuelt reguleringsplan). 

Seks hovedkapitler i konseptvalgutredning

  1. Behovsanalyse (prosjektutløsende behov)
  2. Strategikapittel (mål for prosjektet/tiltaket/byområdet)
  3. Overordnede krav (krav til prosjekt/tiltak)
  4. Mulighetsstudie (vurdering av aktuelle løsningsmuligheter)
  5. Alternativanalyse (utvikling av konsept, vurdering av konsept og anbefaling)
  6. Føringer for videre planlegging

De tre første kapitlene innebærer en grundig gjennomgang av ulike interessenter og deres behov, og konkluderer med hva som er de viktigste behovene. Dette danner grunnlag for å formulere mål for tiltaket (samfunnsmål og effektmål) og hvilke krav konseptene må oppfylle. I kapittel fire vurderes ulike aktuelle tiltak og løsninger for å dekke behovene. Disse settes sammen til forskjellige prinsippløsninger (konsepter). I det femte kapitlet vurderes konseptene i forhold til måloppnåelse og det gjøres en samfunnsøkonomisk analyse. Dette er grunnlag for faglige anbefaling om hvilket konsept som skal danne grunnlag for videre planlegging.

Når Statens vegvesen utarbeider KVU, vektlegges en åpen prosess med bred deltagelse fra kommuner, fylkeskommuner, næringsliv og ulike interesseorganisasjoner. KVU-rapporten sendes på høring til berørte myndigheter og interesser.

Eksterne konsulenter som har rammeavtale med Finansdepartementet gjennomfører en faglig kvalitetssikring; KS1, av etatens KVU-arbeid, hovedsakelig basert på studier av hovedrapport og vedlegg. Kvalitetssikrer utarbeider en egen KS1-rapport.

Det er Regjeringen som, basert på KVU-rapporten, høringsuttalelser og KS1-rapporten, tar beslutning om valg av hvilket konsept som skal legges til grunn for videre planlegging etter plan- og bygningsloven.

Oversikt over konseptvalgutredninger som er gjort og pågår

Skjematisk framstilling av planprosessen inkludert konseptvalgutredning (KVU) og ekstern kvalitessikring (KS1 og KS2). Illustrasjon.
Skjematisk framstilling av planprosessen inkludert konseptvalgutredning (KVU) og eksterne kvalitetssikring (KS1 og KS2): Illustrasjon: Statens vegvesen Foto: Statens vegvesen