Planlegging av transportsystemet skal omfatte vurderinger av alternativ som beskriver konsekvenser for miljø og samfunn.

Kravet til utredning er gitt i plan- og bygningsloven, KU-forskriften, Utredningsinstruksen samt Rundskriv R-109/21 Samfunnsøkonomiske analyser fra finansdepartementet.

Statens vegvesen metode for konsekvensanalyser består av samfunnsøkonomisk analyse som inkluderer både prissatte og ikke-prissatte konsekvenser. Gjennom den samfunnsøkonomiske analysen gjøres det en samlet vurdering av om de ulike alternativene totalt sett er lønnsomme for samfunnet, det vil si om prosjektenes nytte er større enn prosjektenes kostnader. Metoden for konsekvensanalyser er nærmere beskrevet i håndbok V712 Konsekvensanalyse.

De samfunnsøkonomiske analysene tydeliggjør infrastrukturens samfunnseffekter slik at beslutningstakere kan gjøre et best mulig valg av alternativ løsning på lokalt nivå og det kan gjøres gode prioriteringer mellom transporttiltak på nasjonalt nivå. Statens vegvesen utvikler verktøy for gjennomføring av samfunnsøkonomiske analyser av de tiltak Statens vegvesen har ansvar for.