Innsigelsesordningen skal sikre at overordnede interesser ivaretas tilstrekkelig i den kommunale planleggingen, og at plansaker blir løftet til sentral avgjørelse dersom det er konflikt mellom myndigheter om viktige spørsmål.

Berørte statlige og regionale myndigheter kan fremme innsigelse til forslag til kommune(del)plan og reguleringsplan dersom planforslaget er i strid med nasjonale eller vesentlige regionale interesser innenfor myndighetenes ansvarsområde. Fylkeskommuner og nabokommuner kan fremme innsigelse mot planforslag i spørsmål som er av vesentlig betydning for kommunens innbyggere.

For Statens vegvesen kan det for eksempel i veiplansaker være aktuelt å fremme innsigelse dersom en ikke kommer til enighet med kommunen om valg av løsning.

Når det foreligger innsigelse og innsigelsen ikke løses lokalt, vil kommunens kompetanse til å fatte planvedtak med rettsvirkning falle bort og avgjørelsesmyndigheten bli overført til Kommunal- og moderniseringsdepartementet.

Statens vegvesens utgangspunkt for innsigelse

Statens vegvesen kan fremme innsigelse med utgangspunkt i to ulike roller:

  • Veiadministrasjon med ansvar for å forvalte riksvei på vegne av staten. Dersom Nye Veier AS ønsker å fremme innsigelse, må dette avklares med Statens vegvesen som eventuelt fremmer innsigelsen.
  • Statlig fagmyndighet med sektoransvar.

Dersom det fremmes innsigelse basert på sektoransvaret; trafikksikkerhet eller ut fra samordnet areal- og transportplanlegging, skal saken være avklart med Vegdirektoratet før eventuell mekling. Ut fra sektoransvaret kan Statens vegvesen fremme innsigelse også i saker knyttet til kommunale veier.

Mekling

Innsigelse skal fremmes så tidlig som mulig og senest innen den frist som er fastsatt for å avgi uttalelse til planforslaget. Dersom kommunen ikke tar hensyn til innsigelsen, skal det normalt foretas mekling mellom kommunen og det organet som har fremmet innsigelsen med fylkesmannen som mekler.

Oversendelse til Kommunal- og moderniseringsdepartementet

Dersom enighet ikke oppnås, treffer kommunen planvedtak og sender planen og innsigelsen med meklerens tilråding til Kommunal- og moderniseringsdepartementet. Departementet avgjør i samråd med berørte departementer om innsigelsen skal tas til følge og planen endres. Innsigelse er plan- og bygningslovens primære løsningsmodell ved konflikter mellom kommunen og statlige fagmyndigheter i plansaker. Innsigelse er imidlertid bare forutsatt brukt i viktige konfliktsaker.