Artikkelen er fra 2017, og innholdet kan være utdatert.

Reguleringsplanen for fv. 484 Vievegen, gang- og sykkelveg vart vedteken i Førde bystyre 16.02.2017.

Den som er part i saka, eller som har rettsleg klageinteresse, kan klage på vedtaket innan 3 veker frå kunngjeringa. Eventuell klage stilast til Fylkesmannen i Sogn og Fjordane, og sendast til:

  • Førde kommune, Planutvalet, Postboks 338, 6802 Førde

Plandokumenta

Aktuelt for fylke(r): Vestland