Artikkelen er fra 2015, og innholdet kan være utdatert.

Statens vegvesen anbefaler en framtidig løsning med undersjøisk tunnel mellom Herøy og Alstenøya. På kort sikt anbefales en opprusting av internvegen mellom Herøy og Dønna.

På strekningen mellom Brønnøysund og Sandnessjøen vil ikke Statens vegvesen anbefale større investeringer for å kutte dagens to fergesamband. Hovedgrunnen er at potensialet for regional vekst er lite i forhold til de store kostnadene med tunneler og brubaserte løsninger. I stedet anbefales det å arbeide videre med en effektivisering av fergesambandet Forvik-Tjøtta.

Behandles av fylkestinget

Dette er hovedkonklusjonene i Konseptvalgutredningen (KVU) for fylkesveg 17 mellom Brønnøysund og Sandnessjøen og tilknytningene til Herøy, Dønna og Vega. Den endelige rapporten med anbefalinger presenteres for fylkesrådet i Nordland i dag.

Det var Nordland fylkesting som ga Statens vegvesen i oppdrag å vurdere framtidige transportløsninger for denne delen av Helgeland, og etter planen skal fylkestinget ta stilling til anbefalingene på sitt møte i juni.

Herøy og Dønna

Statens vegvesen har vurdert tre ulike alternativer for fergefrie forbindelser til Herøy og Dønna. Konklusjonen er at alternativet med undersjøisk tunnel legges til grunn som langsiktig løsning mellom Herøy/Dønna og Sandnessjøen og fylkesveg 17. En slik løsning vil gi fri ferdsel hele døgnet, gode muligheter for dagpendling, og styrke Herøy, Dønna og Alstahaug som et felles bo- og arbeidsmarked.

En tunnel under Alstenfjorden vil bli en av Norges lengste og dypeste tunneler, med en dybde på 300 meter under havets overflate. Med 13 kilometers lengde kreves det at det bygges en parallell rømmingstunnel. Foreløpige anslag tyder på at en slik tunnel vil koste om lag 4 milliarder kroner.      

På kort sikt anbefaler Statens vegvesen at fylkesveg 828 rustes opp for å bedre den interne forbindelsen mellom Herøy og Dønna og gi befolkning og næringsliv større fleksibilitet i bruk av fergesambandene. I tillegg oppfordres det til en gjennomgang av det samlede båt- og fergetilbudet i området.

Nei til Skorpa

Statens vegvesen anbefaler ikke alternativet med å erstatte dagens fergesamband med et nytt og kortere samband mellom Skorpa og Sandnessjøen, noe som kunne åpnet for timesrute hele døgnet. Konklusjonen er likevel at en slik løsning ikke gir en så stor forbedring at det kan forsvare de høye etableringskostnadene, ettersom tunnel med utgangspunkt i Herøy er anbefalt som langsiktig løsning.

Et alternativ med flytebru via Skorpa til Sandnessjøen er skrinlagt fordi den samfunnsøkonomiske nytten vil være lav i forhold de store kostnadene. Av samme grunn vurderes heller ikke en løsning med bruer og fyllinger fra Sør-Herøy via Brasøy og Austbø som aktuell.

Fortsatt ferger

På fylkesveg 17 mellom Brønnøysund og Sandnessjøen er tre ulike alternativer for å kutte ett eller begge fergesambandene vurdert. Statens vegvesen anbefaler ikke å gå videre med noen av alternativene, og begrunner det med at løsningene i liten grad utvider dagens bo- og arbeidsmarkedsregioner. Den samfunnsøkonomiske nytten vil være liten i forhold til de store investeringene som kreves.

Statens vegvesen går i stedet inn for et såkalt 0 pluss-alternativ, med direkteferge Tjøtta-Forvik. En slik løsning vil gi inntil 45 minutter kortere reisetid og større forutsigbarhet og kapasitet. Det forutsettes at interntrafikken mellom bygdene og mellom Forvik og Tjøtta løses ved behovstilpasset båtmateriell.

Dersom det i framtida viser seg at næringsmessige eller andre samfunnsbehov endres slik at raskere forbindelser kreves, anbefaler Statens vegvesen at tunnelkonseptet under Velfjorden tas opp til ny vurdering.

        

Statens vegvesen anbefaler bru fra Herøy til Alstenøya som langsiktig løsning, og en oppgradering av fylkesveg 828 på kort sikt.
Aktuelt for fylke(r): Nordland