Artikkelen er fra 2014, og innholdet kan være utdatert.

Den geografiske avstanden mellom Sandnessjøen og Brønnøysund oppleves ikke direkte problematisk for aktørene i den lokale olje- og gassnæringen som helhet, men kortere reisetid kan gi økt økonomisk vekst.

Det er hovedkonklusjonen i en rapport fra Universitetet i Nordland om betydningen av nærhet mellom basebyene Brønnøysund og Sandnessjøen. Rapporten er utarbeidet av Jan-Oddvar Sørnes og Ole Christoffer Olsen på oppdrag fra Statens vegvesen, som et ledd i arbeidet med Konseptvalgutredningen for fylkesveg 17 mellom Brønnøysund og Sandnessjøen.

Ulemper

Selv om ingen av informantene beskriver transporttida mellom de to byene som direkte problematisk for deres virksomhet, trekker de fram flere ulemper ved at det tar minst tre timer og to ferger å reise langs fylkesveg 17 mellom helikopterbasen i Brønnøysund og forsyningsbasen i Sandnessjøen. De peker blant annet på at kortere avstand vil føre til redusert responstid ved hastetilfeller og reduserte kostnader.

Aktørene legger størst vekt på at redusert transportavstand gjør miljøet mer robust og konkurransedyktig sammenlignet med andre basebyer, og at dette åpner for økt økonomisk vekst.

Foreslår tiltak

Rapporten bygger på dybdeintervjuer med representanter for basemiljøet i Sandnessjøen og personer i Brønnøysund som er knyttet til dette miljøet, samt personer som representerer regionale myndigheter i begge byene og som har innsikt i tematikken. Både operatører, leverandører, basebedrifter, offentlige beslutningstakere og andre ressurspersoner er intervjuet.

Rapporten foreslår også kortsiktige og langsiktige tiltak for å redusere transporttida mellom Sandnessjøen og Brønnøysund. I tillegg til rene vegprosjekter og bedret fergetilbud som utredes i Konseptvalgutredningen, foreslås en pendlerrute med hurtigbåt og en mer fleksibel helikopterløsning, som inkluderer muligheter for landing i Sandnessjøen.

 

 

Jan Oddvar Sørnes (bildet) har skrevet rapporten sammen med Ole Christoffer Olsen.
Jan Oddvar Sørnes (bildet) har skrevet rapporten sammen med Ole Christoffer Olsen. Foto: Kari Karstensen
Aktuelt for fylke(r): Nordland