Artikkelen er over to år gammel, og innholdet kan være utdatert.

Seks konsepter for framtidig kryssing av Hadselfjorden er grundig analysert og vurdert. Statens vegvesen gir sine anbefalinger til Samferdselsdepartementet før påske.

Det er Samferdselsdepartementet som har bestilt konseptvalgutredningen for Hadselfjorden. Hovedspørsmålet er om andre former for fjordkryssing enn dagens ferje kan knytte Lofoten og Vesterålen bedre sammen og bidra til å styrke næringslivet. I tillegg er det utredet hva eventuelle nye løsninger for Hadselfjorden kan bety for lufthavner, sykehusstruktur og utdanningstilbud.

Viktige mål her vil være å redusere reisetida mellom Stokmarknes og Svolvær ned mot 45 minutter, og ned mot en time for strekningen Sortland – Svolvær. Begge deler vil innebære en halvering sammenlignet med dagens reisetider.

 

Flere alternativer

Statens vegvesen har vurdert alternative ferjeløsninger, både et opplegg med to ferjer (konsept 0 pluss) og en flytting av ferjesambandet til Ringen-Vassvika (konsept 1), som nær halverer overfartstida. Ingen av disse løsningene gir noen vesentlig forbedring av reisetida, og antas ikke å gi regionale virkninger av betydning for samfunnet.

En løsning med bru over Hadselfjorden ble forkastet tidlig i prosessen, på grunn av svært høye kostnader og usikker teknologi.

Konklusjonen er dermed at en undersjøisk tunnel er den eneste realistiske løsningen som vil ha vesentlig betydning for regionen.

Utredningen av de ulike tunnelkonseptene omfatter blant annet kartlegging av geologi, kostnader, konsekvenser for natur og miljø, tunnelrisiko, samfunnsøkonomi og ringvirkninger.

Fire mulige tunnel-løsninger

Alle konseptene for tunnel er i Hadsel kommune. Her er de fire alternativene:

Konsept 2 Fiskebøl: 14-15 km tunnel fra Jenslibukta, 3 km sør for Lofastkrysset ved Fiskebøl til Steilo-området, ca. 6 km øst for Melbu.

Konsept 3 Hadselsanden: 10-11 km tunnel fra Hadselsanden til vest for Melbu med omkjøring rundt Melbu. I tillegg oppgradert 8 km veg langs Morfjorden og tunnel til Laupstad.

Konsept 4 Holdøya: 8-9 km tunnel fra Holdøya til øst for Melbu, og tilknytning til E10 øst for Sløverfjorden.

Konsept 5 Strønstad: 10-11 km tunnel fra Strønstad med tilknytning til E10 ved Lofastkrysset ved Fiskebøl. Fra midtveis under fjorden er alternativet identisk med Konsept 3. Dette konseptet er nytt i forhold til forrige presentasjon av konsepter i oktober 2019. Årsaken til at dette konseptet har kommet i tillegg, er at lufthavn på Hadselsanden ikke lengre er aktuelt, og tunnel til Strønstad vil være et kortere vestlig alternativ.

Kostnader og tunnelsikkerhet

Kostnadsanslagene varierer fra 3,7 milliarder kroner for Fiskebøl-alternativet, til Holdøya-alternativet som er lavest med 2,1 milliarder kroner.

Tunnelen via Holdøya vil imidlertid bli brattere – med en stigning på 8 prosent, mens kravet til nye tunneler i dag er at stigningen ikke kan være over 5 prosent. Ut fra kravene til sikkerhet, kan Statens vegvesen derfor ikke anbefale bygging av en slik tunnel i dag, men åpner for at det kan komme bedre tiltak for å redusere tunnelrisiko i framtida.

Fordi Hadselfjordforbindelsen defineres som lavtrafikkert veg, er det ikke krav om egen nødutgangsløsning, som for eksempel rømningstunnel.

 

Langt tidsperspektiv

Prosjektleder Nils Petter Rusånes kan ikke si hva som blir Statens vegvesens anbefaling før utredningen er helt ferdig og klar til å overleveres til Samferdselsdepartementet om noen uker.

– Det som er helt klart er at en eventuell tunnel under Hadselfjorden uansett ligger langt fram i tid. For det første er dette en fylkesveg, og når det gjelder riksveger kommer både E10 Tjeldsund – Gullesfjordbotn (Hålogalandsvegen) og E10 gjennom Lofoten først, sier Nils Petter Rusånes. I mandatet for utredningen står det at Hadselfjorden er den største hindringen for effektiv transport når de andre konseptvalgutredningene i området eventuelt er realisert.

For å se utvikling av veger og lufthavnstruktur i Lofoten og Vesterålen i sammenheng, har Hadselfjord-utredningen i tillegg vært samordnet med Statens vegvesen og Avinors felles utredning om framtidig transportløsning for Lofoten, Ofoten og Vesterålen.

Her anbefales ny storflyplass på Leknes og ny og raskere vegløsning mellom Svolvær og Leknes.

– En konseptvalgutredning er ikke en detaljert plan, men et overordnet grunnlag for å avklare vegen videre. Statens vegvesen kommer med faglige anbefalinger, og så blir den videre prosessen opp til politikerne, sier Nils Petter Rusånes.

 

 

Statens vegvesen har analysert seks konsepter for framtidig kryssing av Hadselfjorden, hvorav fire alternative undersjøiske tunneler. Foto: Visuell kommunikasjon, Stetens vegvesen
Aktuelt for fylke(r): Nordland