Artikkelen er fra 2017, og innholdet kan være utdatert.

Ei bru over Hadselfjorden kan koste minst 15 milliarder kroner, viser en overordnet analyse Statens vegvesen har gjort i forbindelse med utredningen om framtidig kryssing av Hadselfjorden.

Dette kom fram da Statens vegvesen i dag orienterte fylkes- og kommunepolitikere om utredningsarbeidet så langt. Mulighetene for undersjøisk tunnel og flytting av dagens ferjesamband var også blant temaene under samrådingsmøtet i Svolvær.

Kostbar bru

Hadselfjorden er om lag 4 kilometer lang på sitt smaleste og har en dybde på 200 meter. Dette innebærer at en bru her må anses som et teknisk grensesprengende prosjekt. Statens vegvesen arbeider for tiden med analyser av tilsvarende krevende fjordkryssinger i forbindelse med utredningene av ny E39 på Vestlandet, og disse utredningene har overføringsverdi til Hadselfjorden.

Hardangerbrua er i dag Norge lengste hengebru, og har et hovedspenn på 1310 meter. Hålogalandsbrua som er under bygging, blir nest lengst med et spenn på 1145 meter.

Statens vegvesen vurderer det som teknisk mulig å bygge en hengebru i tre spenn med to tårn ute i fjorden, som kan forankres med betongunderstell, tilsvarende de som brukes på oljeplattformer. En slik bru antas å koste minst 15 milliarder kroner.

Det anses derimot som lite aktuelt med flytebru eller rørbru, på grunn av havdønninger, havbølger og sterk vind.

Flere vurderinger

- I denne fasen av utredningen kartlegger vi hvilke muligheter som finns, og hva som er teknisk mulig. Vi jobber videre med å kartlegge de samfunnsøkonomiske gevinstene, før vi kommer med våre anbefalinger til politikerne, sier strategisjef Unni M. Gifstad i Statens vegvesen Region nord.

Tunnel er mulig

Statens vegvesen ser også på mulighetene for tunnel under Hadselfjorden. Tunnel ble også vurdert på 1990-tallet som alternativ for Lofotens fastlandsforbindelse, og nå gjøres det en ny vurdering basert på oppdaterte geologiske undersøkelser.

Siden forrige utredning har det kommet strengere grenser for tillatt stigning i tunneler, og regelen nå er maksimalt 5 prosent. Til sammenligning er stigningen i Sløverfjordtunnelen 8 prosent.

En undersjøisk tunnel med innslag vest for Sløverfjorden vil måtte ha en lengde på 13 til 15 kilometer. I tillegg kommer nye sikkerhetskrav som innebærer at tunneler over 10 kilometer må ha egen parallell rømningstunnel, noe som fører til økte kostnader.

Statens vegvesen er ikke ferdig med å vurdere de konkrete tunnelalternativene og kostnadene med disse.

- Det vi kan slå fast nå, er at det er teknisk mulig å krysse Hadselfjorden i tunnel, sier Unni M. Gifstad.

Reduserte reisetider

Statens vegvesen ser også på alternative ferjeforbindelser, som kan kutte reisetida mellom Lofoten og Vesterålen. Ved å flytte ferjeleiene til Vassvika og Ringen eller Holdøya lenger inn i Hadselfjorden kan overfarten reduseres fra dagens 25 minutter til om lag 15 minutter. Dette er en fordel med tanke på elektriske ferjer, og legger også til rette for økt frekvens på sambandet.

Statens vegvesen ser også på hvordan reisetida mellom Sortland og Melbu kan reduseres ved å utbedre vegen slik at fartsgrensene kan økes.

Aktuelt for fylke(r): Nordland