Avinor, Jernbanedirektoratet, Kystverket og Statens vegvesen gjennomfører en bred analyse av godstransport. Fokus for denne analysen er kartlegging og problemforståelse, terminalstruktur nasjonalt og i Oslofjorden, eierskap til og drift av terminaler i tillegg til virkemidler og effekter. Analysen var ferdig sommeren 2015 og inngår i kunnskapsgrunnlaget for forslag til Nasjonal transportplan 2018-2027.

Som en videreføring og konkretisering av denne analysen, har Samferdselsdepartementet bestilt en konseptvalgutredning for godsterminalstrukturen i Oslofjordområdet.

Arbeidet med KVU for godsterminalstrukturen for Oslofjordområdet avventer Jernbanedirektoratets utredning om Alnabru godsterminal fase II som forventes å være ferdig høsten 2018.

KVU for godsterminalstrukturen i Oslofjordområdet forventes å være ferdig høsten 2019. 

Godsterminalstrukturen i Oslofjordområdet