Konseptvalgutredningen (KVU) skal være et grunnlag for gjennomføring av KS1 (ekstern kvalitetssikring). Det er KVU KS1 kvalitetssikrer. Hensikten med utredningen er å vurdere alternative måter å løse transportbehovet på og beslutte om det skal startes planlegging etter plan- og bygningsloven.

KVU utarbeides av tiltakshaver, og består av seks hoveddeler:

  1. Behovsanalyse
  2. Mål og strategidokument
  3. Overordnet kravdokument
  4. Mulighetsstudie
  5. Alternativanalyse
  6. Føringer for videre planlegging

I konseptvalgutredningen gjøres det en grundig gjennomgang av ulike interessenter og deres behov, og konkluderer med viktigste behov. Dette danner grunnlaget for å formulere mål for tiltaket (samfunnsmål og effektmål) og hvilke krav konseptene må oppfylle.

Det er Samferdselsdepartementet som gir mandat for KVU-arbeidet.

Ved utarbeidelse av KVU legges det stor vekt på å gjennomføre en åpen prosess med bred deltakelse fra kommuner, fylkeskommuner, interesseorganisasjoner og næringsliv. Rapporten sendes også på høring.

Gol–Voss (KVU)