Artikkelen er over to år gammel, og innholdet kan være utdatert.

Langs en av Grenlands mest trafikkerte veger, er det nå blitt tryggere for myke trafikanter. Ny sykkelveg med fortau langs rv. 36 ble offisielt åpnet i dag

– Med dette prosjektet for myke trafikanter er Herøye blitt et bedre sted å bo, sa fylkesordfører Terje Riis-Johansen da han klippet snora og offisielt åpnet den nye sykkelvegen med fortau langs rv. 36 Herøyavegen.

Åpningsmarkering hvor ordførere klipper snora
Fylkesordfører Terje Riis-Johansen klippet snor med ordfører i Porsgrunn kommune, Robin Kåss og Hedda Foss Five, ordfører i Skien kommune. Representanter fra entreprenør Marthinsen & Duvholt, byggherre Statens vegvesen og brukere av vegen, barn ved Klevstrand skole deltok i dagens åpningsmarkering. Foto: Dag Jenssen

Et Bypakke Grenland-prosjekt

Arbeidet med den nye sykkelvegen med fortau startet i september i 2020. Strekningen er på totalt 860 meter, og det er bygd sykkelveg med bredde på tre meter og fortau med bredde på to meter. Fortau på andre siden av riksvegen er også utbedret over store deler av strekningen.

– Det har vært et krevende prosjekt med mange utfordringer underveis, forklarte byggeleder Jon Krogstad Bøe i Statens vegvesen.

– I oppstarten så vi det som en stor utfordring med alle skolebarna som skulle forbi anlegget. Vi har hatt en god dialog med Klevstrand skole, spesielt i starten med informasjonsmøter og fremvisning av maskiner og deres blindsoner, forklarer Bøe.

Sykkelvegen med fortau er et samarbeid mellom Statens vegvesen og Bypakke Grenland. Også Porsgrunn kommune har vært med ved å fornye sitt vann-, spillvann- og overvannsanlegg langs traseen.

Vært utfordrende med smalt anleggsområde

Heller ikke dette prosjektet har kommet utenom utfordrende grunnforhold.
– Vi har satt ned spunt over en strekning for å holde på riksvegen mens overvannsrør er lagt. Videre er det sprøytet betong på eksisterende skråning som så er stagforankret for å få etablert vann- og spillvannsledninger og betongmur. Det er også etablert en lettfylling for å unngå fremtidige setninger, forteller Jon Krogstad Bøe.

Ledninger som før hang i lufta, er nå lagt i bakken. Vegen har fått nytt gatelys, og det er også etablert rassikring for skummel skråning opp mot Stridsklev. Flere direkte avkjørsler ut i riksvegen er fjernet, og mange nærliggende smågater er utbedret og fått ny asfalt. Fortau på andre siden av rv. 36 er også delvis nytt og delvis utbedret.

– Kanskje den største utfordringen i dette prosjektet har vært det smale anleggsområdet og høy trafikk. Det er gjennomsnittlig 14000 bilister som kjører denne vegen i døgnet, og det er høy andel tungtrafikk. Det har ført til at det i noen perioder har vært nødvendig med lysregulering. Dette har igjen ført til endel kø og trafikklekkasje til boligområder på Herøya. Det har ikke vært noen god følelse, sa Bøe under åpningsmarkeringen.

Takket entreprenør

Arbeidet med sykkelvegen med fortau har blitt utført av Marthinsen & Duvholt.
– Det er jobbet ca. 38000 timer i prosjektet uten alvorlige skader. Det er veldig bra, sa byggelederen og la til at naboer har vært veldig tålmodige selv om mange har hatt anlegget svært nært innpå seg.

Selv om snora nå er klippet og syklister og fotgjengere kan ta det nye anlegget i bruk, vil det være noen arbeider som vil bli utført våren 2022. Dette er blant annet noe asfaltering, komplett vegmerking av sykkelveg og riksveg, og noe grønt arbeider som ikke er egnet nå på vinteren. I tillegg skal prosjektet utrede støytiltak for ti boliger langs traseen.

Bildet av sykkelveg med fortau langs rv. 36 Herøyavegen
Langs rv. 36 Herøyavegen er det nå bygget ny sykkelveg med fortau. Foto: Jon Krogstad Bøe, Statens vegvesen
Aktuelt for fylke(r): Vestfold og Telemark