Fra 2. oktober i år til desember 2025 skal det etableres ny gang- og sykkelvei og nytt vann og avløp i Griniveien. Reis kollektivt, anbefaler Vegvesenet.

Biler i kø i bygate
I anleggsperioden blir Griniveien innsnevret til ett kjørefelt. Reis kollektivt for å unngå å stampe i kø i rushtida, oppfordrer Vegvesenet de som bruker Griniveien som pendlervei. Foto: Statens vegvesen

Statens vegvesen og Oslo kommune skal bygge gang- og sykkelvei og rehabilitere vann- og avløpsledninger i Griniveien mellom Røakrysset og Bærum grense. Arbeidet starter mandag 2. oktober og varer til desember 2025. Bilister må forvente kø i denne perioden og anbefales å velge kollektivtransport.

Ventetid og køer

– Griniveien blir ikke stengt i den to år lange anleggsperioden, men veien blir innsnevret til ett kjørefelt med lysregulering og manuell trafikkdirigering, så bilistene må belage seg på ventetid og køer, sier byggeleder Marta Skibnes i Statens vegvesen.

Når anleggsarbeidene starter mandag 2. oktober, blir framkommeligheten redusert ganske umiddelbart.

Griniveien er forholdsvis sterkt trafikkert med ca. 10 000 biler i døgnet. Mange bruker veien som pendlervei til og fra jobb mellom Bærum og Oslo. 

– Det er ingen opplagte omkjøringsruter i området så vi anbefaler de som kan, å velge kollektivtransport, sier Skibnes. 

Få flere til å gå og sykle

Statens vegvesen skal på vegne av Bymiljøetaten i Oslo ruste opp og etablere sammenhengende gang- og sykkelvei langs Griniveien på strekningen Røakrysset – Bærum grense. Den nye gang- og sykkelveien koples sammen med gang- og sykkelveiløsningen som er bygd på Bærumssida. 

Et sammenhengende gang- og sykkelveinett i Oslo er en forutsetning for å få flere til å gå og sykle. Gang- og sykkelveien langs Griniveien er en del av Plan for sykkelveinettet som ble vedtatt av Oslo kommune i 2018.

Prinsippskisse for opprustingen av Griniveien med kjørebane, gang- og sykkelvei og fortau.
Prinsippskisse for opprustingen av Griniveien med kjørebane, gang- og sykkelvei og fortau. Illustrasjon: Norconsult / Statens vegvesen

Gammelt ledningsnett fornyes

I tillegg skal Vann- og avløpsetaten i Oslo rehabilitere ledningsnettet langs Griniveien mellom Røakrysset og Ekraveien. Dette blir gjort samtidig for å unngå flere graveperioder i Griniveien. 

Det eksisterende ledningsnettet i Griniveien er fra 1960 og må fornyes. Det har vært mye lekkasjer i området og fare for forurensing av drikkevannet. 

– Arbeidet vårt bidrar til å sikre vannforsyning og bedre avløpshåndtering og brannvern i området, sier David Vasquez Holan i Vann- og avløpsetaten. 

Én byggherre

Statens vegvesen er byggherre for begge prosjektene i Griniveien og har engasjert Anlegg Øst Entreprenør AS til å utføre arbeidene. Prosjektene blir overlevert til henholdsvis Bymiljøetaten og Vann- og avløpsetaten i Oslo kommune når de er ferdigbygde.

FAKTA OM PROSJEKTENE I GRINIVEIEN

På vegne av Oslo kommune skal Statens vegvesen gjennom sin entreprenør
Anlegg Øst Entreprenør AS

  • skifte ut vann- og avløpsledninger mellom Røakrysset og Ekraveien, ca. 450 meter
  • undersøke private stikkledninger
  • legg om strøm- og fiberkabler fra luftstrekk til rør under bakken
  • bygge ny gang- og sykkelvei og nytt fortau mellom Røakrysset og Ekraveien, ca. 450 meter
  • ruste opp eksisterende gang- og sykkelvei mellom Ekraveien og Bærum grense, ca. 350 meter
  • ruste opp bussholdeplasser
  • etablere ny veibelysning
  • tilpasse avkjørsler til eiendommer

Byggeperioden varer fra oktober 2023 til desember 2025. Entreprenøren rehabiliterer først ledningsnettet deretter bygger og ruster de opp gang- og sykkelveien.

Kontakt
Marta Skibnes, byggeleder
Statens vegvesen Drift og vedlikehold
Tlf. 930 89 425 /

Aktuelt for fylke(r): Oslo, Bærum