Det er gjort endringer på to av parsellene i Hålogalandsvegen, og de er sendt på begrenset høring til de som blir berørt av planforslaget.

Det er 2 av totalt 16 parseller i prosjektet som skal ut på begrenset høring: 

  • Parsell 4 Kvæfjord-Kanstadbotn
  • Parsell 12  rv. 83 Sørvik - Jektholtet

Høringsfrist 10. april 2017

Alle berørte parter blir tilskrevet og får mulighet til å komme med innspill. Høringsfristen for begge parsellene er satt til 10. april 2017.  
 

Parsell 4 kommunegrense Kvæfjord - Kanstadbotn

Det reviderte planforslaget er sendt på begrenset høring til berørte naboer/parter som har uttalt seg til planforslaget ved offentlig ettersyn.

Reguleringsplanen var ute til offentlig ettersyn og høring i perioden fra 13.12.2016 til 10.02.2017

I høringsperioden kom det inn en rekke merknader fra berørte naboer og gjenboere, samt kommune og sektormyndigheter. Statens vegvesen har derfor revidert planforslaget for å imøtekomme flere av merknadene. I det reviderte planforslaget er bl. a. disse endringene gjennomført;

Flyttlei


På østsiden av Austerdalselva er det etablert en 50 meter bred flyttlei for rein. Vegen er senket for å kunne etablere en betongkonstruksjon over vegen slik at reinen kan krysse ny E10 planfritt.  Det er i tillegg lagt en hensynssone over flyttleia og på begge sider av denne. Innenfor området tillates ikke rekkverk eller gjerder. (Med unntak av nødvendige ledegjerder). Det er ikke tillatt å stenge flyttleia gjennom utbygging eller andre tiltak.


Utfartsparkering og busslommer


Utfartsparkering på vestsiden av Austerdalselva er flyttet til kommunegrense Kvæfjord, og busslommene er flyttet ca 80 m østover i forhold til forrige løsning. Avkjørsel til utfartsparkering er plassert like før innkjøring til busslommen (østgående retning), og dermed adskilt fra selve busslommen.


Utfartsparkeringen har plass til 55 biler.  Det etableres gangveg/trasé for skiløype fra plattformene til undergang under E10. Turvei/ skiløypetraseen følger langs vegskulder og fram til terrenget er slaket ut, og det er enkelt å komme seg til tur- og friluftsområdene.  Bredden på turvei/ skiløype kan være inntil 2 meter bred, og opparbeides med stedlige masser og et toppsjikt i grus på ca. 20cm.

Rutebussene kan benytte holdeplassene langs E10 uten å bli forsinket. Andre busser kan benytte avkjørselen til utfartsparkeringen fra begge retninger, og kjøre fram til snuplass ved plattformen for den østgående busslommen langs E10. Bussene kan sette av/ta på passasjerer der og enkelt snu og kjøre ut på E10 igjen.

Som følge av overnevnte endringer, er forslag til plankart, planbestemmelser og delrapport endret. Det reviderte planforslaget er sendt på begrenset høring til berørte naboer/parter som har uttalt seg til planforslaget ved offentlig ettersyn. Revidert forslag finner du som vedlegg på denne siden - nederst.

Frist for innspill settes til den 10.04.2017, og merknader/innspill sendes skriftlig til Statens vegvesen, Region nord, Postboks 1403, 8002 Bodø.

Eller på epost til:

Merk innspillet med nummer 15/200827

 

Parsell 12 rv. 83 Sørvik - Jektholtet, Harstad kommune


Det reviderte planforslaget er sendt på begrenset høring til berørte naboer/parter som har uttalt seg til planforslaget ved offentlig ettersyn.

Reguleringsplanen var ute til offentlig ettersyn og høring i perioden fra 13.12.2016 til 10.02.2017

I høringsperioden kom det inn en rekke merknader fra berørte naboer og gjenboere, samt kommune og sektormyndigheter. Statens vegvesen har derfor revidert planforslaget for å imøtekomme flere av merknadene. I det reviderte planforslaget er bl. a. disse endringene gjennomført;

Flyttlei


Det var i forslag til reguleringsplan sendt ut på offentlig ettersyn ikke lagt inn noen flyttlei i parsell 12. Etter innspill fra Protect Sápmi og Fylkesmannen i Troms om at den nye vegen vil avskjære Forhamnhalvøya som beiteområde for reinbeitedistriktet dersom det ikke legges inn flyttlei og hensynssone, er det lagt inn en planfri flyttlei med en bredde på 50 meter inkludert hensynssone over ny riksveg. Denne er lagt nord for forbikjøringsstrekningen på Nordvikmyran og kryss mellom fv. 4 og rv. 83.

Endringen omfatter endring av arealformål, men omfatter ikke endringer av eiendomsgrenser eller arealformål i plan. Endringen påfører heller ikke grunneiere eller andre ulemper.

Nordvika - endring

I forslag som ble lagt ut på offentlig ettersyn er det her foreslått en løsning med av- og påkjøringsramper i begge retninger med to rundkjøringer og en bru som skulle kanalisere trafikken videre i retning fv. 4 Kilbotn, Nordvika, Melvika og Nordlysparken næringsområde (på vestsiden av rv. 83). Kryss mellom fv. 4 og rv. 83 ble foreslått stengt. Denne løsningen kom etter TS-revisjon. I forbindelse med høringen, har det kommet innspill fra bl.a. kommunen som går på realismen ved denne løsningen, om den burde revurderes og forsøke å minske arealbruken og unngå forlengelse av tilførselsveger. Det er derfor gjort nye vurderinger og vi er kommet til en ny løsning som er betydelig enklere og mindre arealkrevende. Av- og påkjøringsrampene til rv. 83 og 2 rundkjøringer på tilførselsveiene er fjernet og krysset mellom rv. 83 og fv. 4 er tatt inn igjen med samme plassering som i dag.

Trafikken til Nordlysparken ledes langs lokalveger fra Sørvika og reetablert kryss mellom fv. 4 og rv. 83 og videre i bru over ny riksveg. Grunnen til at vi ikke kan ha en mer direkte adkomst i dette området, er forbikjøringsfeltene som strekker seg fra Melvika og over hele Nordvikmyran, samt krav om en avstand på minst 1 km mellom hvert kryss for vegklasse H4. Forbikjøringsstrekningen i sørgående retning er flyttet litt sørover, både av hensyn til krysset til fv. 4 og av hensyn til viltovergangen som er tegnet inn nord for krysset. Endringene er en forbedring av situasjonen for mange og den beslaglegger mindre areal.


Fv. 4/rv. 83 kryss

I forslag som ble lagt ut på offentlig ettersyn så var dette krysset tatt bort etter TS-revisjon. Det ble i stedet foreslått en løsning der all trafikk som skulle til og fra Fv4/Kilbotn ble kanalisert via forlengelse av fv. 4 mot Nordvika og det ble lagt inn av- og påkjøringsramper med rundkjøringer på tilførselsveiene her for å sikre adkomst. Etter flere innspill, både fra kommunen, privatpersoner og næringsaktører som går på å revurdere kryss her er dette tatt inn igjen. Krysset er nå også fullkanalisert. Dette gjøres i hovedsak for å hindre at tungtrafikken fra steinbrudd i Blomjoten rett ved nevnte kryss tar veien langs fv. 4 mot Harstad i stedet for å ta den ca. 3 km lange omveien om Nordvika. Det er ønskelig at denne trafikken kommer på riksvegen og ikke på fylkesvegen, som har lav standard, tett bebyggelse, skole og som i tillegg mangler g/s-løsning på en del av strekningen mot Harstad. Dette er en forbedring av situasjonen for mange.

Endring i konsekvens

Da arealinngrepet er mindre som følge av endringer, er konsekvensen lavere for alle fag. Konsekvens er vesentlig endret for landskapsbilde, hvor konsekvensen blir lavere. Samlet konsekvens for Harstad vil ikke endres, men for parsell 12 vil endringen være i positiv retning.

Som følge av overnevnte endringer, er forslag til plankart, planbestemmelser og delrapport endret. Det reviderte planforslaget er sendt på begrenset høring til berørte naboer/parter som har uttalt seg til planforslaget ved offentlig ettersyn. Revidert forslag ligger nederst på denne siden - som vedlegg.

Frist for innspill settes til den 10.04.2017, og Merknader/innspill sendes skriftlig til Statens vegvesen, Region nord, Postboks 1403, 8002 Bodø.

Eller på epost til:

Merk innspillet med nummer 15/200827

Aktuelt for fylke(r): Nordland, Troms og Finnmark