Artikkelen er over ett år gammel, og innholdet kan være utdatert.

Regjeringen har i dag lagt frem forslag til Stortinget om å vedta utbygging og finansiering av prosjektet E10/rv. 85 Tjeldsund-Gullesfjordbotn-Langvassbukt

Oppstart og realiseringen av prosjektet er avhengig av flertall i Stortinget. Proposisjonen legges frem for behandling i løpet av våren 2021. Her kan du lese pressemeldingen og proposisjonen Prop. 101 S (2020–2021)

Nord-Norges største samferdselsprosjekt.

Den nye vegløsningen mellom Sortland, Tjeldsund, Lødingen og Harstad er kostnadsberegnet til 9,2 milliarder kroner og skal delvis finansieres med bompenger. Byggingen skal gjennomføres som et offentlig-privat samarbeid (OPS-prosjekt), der staten bidrar med fem milliarder kroner de første seks årene fra 2022 til 2027. Byggetiden forventes å være på 6-7 år og OPS-selskapet som vinner kontrakten forplikter seg til å drifte og vedlikeholde veianlegget i 25 år. Totalt ønsker regjeringen å sette av totalt 18,3 milliarder kroner til hele OPS-perioden.

Prosjektets hensikt

Hensikten med prosjektet er å binde Hålogalandsregionen tettere sammen, både for næringsliv og private. Det skal gjøres ved å bedre fremkommeligheten og gi vesentlig redusert reisetid på E10/rv. 85/rv. 83 mellom Sortland, Harstad og Evenes.

Raskere, kortere og tryggere

Prosjektet vil føre til at E10 fra Tjeldsund bru til Gullesfjordbotn blir kortet inn med om lag 30 km. Reisetiden på strekningen blir redusert med om lag 39 minutter. Utbedring av eksisterende E10 fra Kanstadbotn til Kåringen inngår også i prosjektet. Denne strekningen vil bli omklassifisert til fylkesveg etter at ny E10 er åpnet for trafikk.  

 Prosjektets innhold

  • OPS-prosjektet E10/rv. 85 Tjeldsund–Gullesfjordbotn–Langvassbukt omfatter bygging av totalt 82 km tofelts veg, fordelt på 35 km ny veg i eksisterende trase, 27 km tunneler og 20 km veg i ny trase.
  • Det skal bygges en rekke mindre konstruksjoner for å sikre veien mot flom, skred og rasfare.
  • Prosjektet omfatter etablering av bl.a. kollektivtrafikktiltak, en stor rasteplass, døgnhvileplass, utfartsparkeringer, gang- og sykkelveger, samleveger for avlastet vegnett, tilkoplinger til eksisterende veg, nye kryssløsninger og sanering av private avkjørsler.

Prekvalifisering og forhandlinger

Dersom Stortinget vedtar finansiering i løpet av våren, blir oppdraget lyst ut før sommeren. Statens vegvesen vil prekvalifisere inn til tre selskap for denne anskaffelsen. For å bli prekvalifisert, må selskapene vise at de økonomisk og organisatorisk er robust nok til å håndtere utbyggingen og drifte veganlegget i 25 år. Anbudskonkurransen vil bli gjennomført med forhandlinger der Statens vegvesen vil fastsette de endelige rammene for prosjektet. Signering av kontrakt kan skje tidlig i 2023. Hålogalandsvegen kan dermed stå ferdig i løpet av 2029.

Reidar Johansen, Prosjektleder OPS-prosjektet E10/rv. 85 Tjeldsund-Gullesfjordbotn-Langvassbukt (E10 Hålogalandsvegen). Foto: Tomas Rolland
Aktuelt for fylke(r): Nordland, Troms og Finnmark